Praksisendring ved utstedelse av pass

Vi viser til Politidirektoratets nye praksis med utstedelse av pass med fødested «ukjent» til personer født i såkalte gruppe 2-land. 

Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at praksisendringen synes å få en rekke uheldige og uoversiktlige konsekvenser for mange norske statsborgere. Politidirektoratet bes rydde opp i saken raskest mulig, og herunder vurdere å gjeninnføre tidligere praksis mens arbeidet pågår.

 

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Merethe Rein
seniorrådgiver