Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss - høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Bane NORs brev av 9. februar d.å., vedlagt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Planarbeidet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 gjennomføres som statlig reguleringsplan. Som planmyndighet skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta stilling til om planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Departementet skal i den forbindelse vurdere om planforslaget er utarbeidet i tråd med  fastsatt planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av departementet 4. september 2017, etter å ha vært på høring i perioden 10. november 2016 – 10. januar 2017.

Bane NOR peker i sitt brev av 6. februar på flere sentrale problemstillinger i arbeidet med reguleringsplanen, som også vil være viktige tema i høringen. Fra departementets side vil det særlig være ønskelig at høringen benyttes til å få synspunkter på bl.a.:

  • De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen, og hvorvidt det skal reguleres et motorveikryss ved Helgelandsmoen. Her forventes det å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom alternativene.
  • Omfanget av utfylling på Sundvollen. I planforslaget er det lagt til rette for omfattende utfylling i fjorden for å etablere nytt areal for tettstedsutvikling rundt den planlagte jernbanestasjonen. Forslaget angir en maksimal utbredelse av fyllingen, men Bane NOR sier samtidig at den endelige utbredelsen kan bli mindre. Blant annet skal det legges vekt på naturmiljøet i fjorden og i strandsonen. Planbeskrivelsen har illustrasjoner som viser ulik grad av utfylling. Endelig avgrensning av utfyllingsområdet vil bli besluttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samråd med berørte departement. Det kan også være aktuelt å gi ytterligere føringer for utfyllingen.
  • En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt. 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget.

Som følge av dialog mellom Bane NOR og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det foretatt en del endringer i planbeskrivelsen sammenliknet med forslaget som Bane NOR oversendte i februar. De fleste endringene er gjort for å bedre lesbarheten av dokumentet, slik at det skal gi et bedre grunnlag for innspill og medvirkning i høringsfasen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at Bane NOR forestår den praktiske gjennomføringen av høring og offentlig ettersyn på vegne av departementet.

Innkomne høringsuttalelser vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling og endelige vedtak i saken. Det må i hørings-perioden legges godt til rette for innspill og for medvirkning fra sentrale høringsinstanser. Av hensyn til sakens omfang, må det settes en høringsfrist på minst 8 uker. Høringsfristen må legge til rette for at forslaget kan behandles i politiske organer i de berørte kommunene.

Når høringsperioden er avsluttet, skal Bane NOR oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen. Deretter skal planforslaget oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og vedtak.  

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi

Akershus fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Bærum kommune

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hole kommune

Jernbanedirektoratet

Klima- og miljødepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Ringerike kommune

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen Vegdirektoratet