Høringsnotat om tvisteløsning mv.

Departementet har sendt på høring forslag om å gi kommunene adgang til å reise sak mot staten. I forslaget er det listet opp flere ulike typer statlige avgjørelser som berører kommunene. Departementet mener at kommunene skal kunne få adgang til en uavhengig prøving i domstolene av disse avgjørelsene.

Eksempler på slike typer avgjørelser er statlig klageorgans vedtak i klagesak, tilsynspålegg fra statlig tilsynsmyndighet og statlige lovlighetskontroller etter kommuneloven § 59. Det er lagt inn mekanismer som skal sikre hensynet til private parter der hvor det er aktuelt.

Departementet foreslår også å begrense statlig klageinstans' adgang til å prøve det frie kommunale skjønnet. Etter forslaget skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til kommunale selvstyret når den prøver kommunens utøvelse av det frie skjønnet. I forslaget ligger det også en plikt for klageinstansens til å synliggjøre i vedtaket vurderingen av skjønnsutøvelsen.

Frist for innsendelse av høringssvar er 27. april 2016.
Høringsnotatet finner du her.