Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og enkelte andre lover.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2016

Vår ref.: 16/148

I høringsnotatet foreslår departementet at kommuner gis adgang til å reise sak for domstolene mot staten i nærmere bestemte rettslige tvister. Departementet foreslår også å begrense statlig klageinstans' adgang til å overprøve kommunenes utøvelse av det frie skjønn.

Høringsuttalelser skal gis digitalt i høringsløsningen på denne siden. Høringsfristen er 28. april 2016. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på denne siden.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
seniorrådgiver

Departementene

 

Fylkeskommuner

Kommuner

Sametinget

Longyearbyen lokalstyre

 

Barneombudet

Brønnøysundregisteret

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmenn

Helsedirektoratet

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

NAV

Norges Bank

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren

Riksarkivet

SIVA- Selskapet for industrivekst

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

 

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

 

Handelshøyskolen BI

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole NHH

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finans Norge

Foreldreutvalget for grunnskolen

Forum for Kontroll og Tilsyn

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Juristforbundet

Kommunal Landpensjonskasse (KLP)

KLP Kommunekreditt

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NITO

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Norges kulturvernforbund

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk pasientforening

Norsk psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykepleierforbund

Norsk tjenestemannslag

Norsk Vann

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Private barnehagers landsforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sparebankforeningen

Unio

Vellens fellesorganisasjon

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk parti

Venstre