Forsiden

Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016

Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016 ble behandlet i Stortinget 15. og 17. juni.

Kommuneproposisjonen 2017, Prop. 123 S (2015 – 2016), og revidert nasjonalbudsjett 2016, Meld. St. 2 (2015 – 2016) og Prop. 122 S (2015 – 2016), ble behandlet i Stortinget 15. og 17. juni.

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 er som følger: 

  • Realvekst i de samlede inntektene til kommunesektoren på mellom 3,25 og 4 mrd. kroner.
  • Realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på mellom 3,75 og 4 mrd. kroner.
  • Kommunene får mellom 3,45 og 3,7 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene, og av dette er 0,3 mrd. kroner begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet.
  • Resterende del av veksten i frie inntekter på 0,3 mrd. kroner går til fylkeskommunene. 

Regjeringen legger fram endelige forslag til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2017, som blir lagt fram 6. oktober 2016.

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble det vedtatt endringer i bevilgningene på kap. 571, post 60 og kap. 572, post 60. Endringene er nærmere omtalt i et eget rundskriv H-7/16 på regjeringen.no.

Stortinget har vedtatt å bevilge 400 mill. kroner i 2016 til kommuner på Sørlandet og Vestlandet som har høy arbeidsledighet. Tilskuddet tildeles uten søknad til kommuner som oppfyller vilkårene for tilskuddet. Tildelingskriterier og vilkår for tilskuddet er nærmere beskrevet i Rundskriv H-8/16.