Vedlegg 7: Lovspeil - forslag til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven

Vedlegg 7: Lovspeil - forslag til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven (PDF)

Merk:

Dette lovspeilet er ment som et praktisk hjelpemiddel for de som skal sette seg inn i forslaget til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som følge av implementeringen av EUs direktiv for universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (Direktiv (EU) 2016/2102). Kun paragrafene hvor det er foreslått endringer er inkludert. Nye lovbestemmelser er i tillegg markert med kursiv der endringer er gjort. Dokumentet er foreløpig og vil oppdateres ved behov. Dokumentet er ikke et offisielt vedlegg til høringsnotatet. Lovspeilet erstatter ikke tekstlig omtale i høringsnotatet. Det kan forekomme at enkelte henvisninger er ukorrekte eller ufullstendige. Konferer derfor først og fremst høringsnotatet.

NY LOVBESTEMMELSE Tidligere plassering/ kommentar Tidligere bestemmelsers ordlyd

§ 17. Universell utforming

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Ingen endring

 

§ 17.Universell utforming

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.   Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på

 1. effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 2. om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
 3. kostnadene ved tilretteleggingen
 4. virksomhetens ressurser
 5. sikkerhetshensyn
 6. vernehensyn.

Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten til universell utforming på områder som ikke er omfattet av krav i annen lov eller forskrift.

Ingen endring.

 

Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på

 1. effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 2. om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art
 3. kostnadene ved tilretteleggingen
 4. virksomhetens ressurser
 5. sikkerhetshensyn
 6. vernehensyn.

Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten til universell utforming på områder som ikke er omfattet av krav i annen lov eller forskrift

     
§ 18. Universell utforming av IKT   § 18. Særlig om universell utforming av IKT
Offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av løsninger for IKT som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stilt til rådighet for bruker. IKT-løsningene skal være universelt utformet fra det tidspunktet som er fastsatt i § 41.    Løsninger for IKT som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stilt til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra det tidspunktet som er fastsatt i § 41.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som brukes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. Første punktum er fra forskrift om universell utforming av IKT-løsninger § 1. Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som brukes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar.

Plikten etter første ledd gjelder ikke dersom det innebærer en uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på

 1. effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse,
 2. virksomhetens karakter,
 3. kostnadene ved tilretteleggingen,
 4. virksomhetens størrelse og ressurser.

Plikten etter denne paragrafen anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

 

Plikten gjelder ikke IKT-løsninger der utformingen reguleres av annen lov eller forskrift.

 

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming av IKT-løsninger. Ingen endring. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om avgrensning av virkeområdet og innholdet i plikten til universell utforming av IKT-løsninger.
     
§ 19. Aktivitetsplikt for universell utforming   § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming
Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten. Ingen endring Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Det samme gjelder for private virksomheter rettet mot allmennheten.
     

§ 19a. Aktivitets- og redegjørelsesplikt for universell utforming av IKT

Offentlige og private virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming av IKT innen virksomheten.

Offentlige virksomheter og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte skal redegjøre for arbeidet med universell utforming av IKT.

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om innholdet i redegjørelsesplikten.

Ny.

 

 
     
§ 36. Håndheving av reglene om universell utforming av IKT Ingen endring § 36. Håndheving av reglene om universell utforming av IKT
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) skal føre tilsyn med at kravene i §§ 18 og 19a annet ledd, jf. § 41 om universell utforming av IKT, overholdes. Endringer i henvisninger til andre paragrafer. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal føre tilsyn med at kravene i § 18, jf. § 41 om universell utforming av IKT, overholdes.
Difi kan gi pålegg om retting til en virksomhet som ikke oppfyller plikten til universell utforming etter §§ 18 og 19a annet ledd, og forskrift gitt i medhold av § 18 femte ledd og § 19a tredje ledd, og kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegget dersom fristen for å etterkomme pålegget er oversittet. En part kan begjære at en beslutning om ileggelse av tvangsmulkt skal prøves på ny. Forvaltningslovens §§ 28-36 gjelder tilsvarende. Endringer i henvisninger til andre paragrafer. Se om Diskriminer-ingsnemndas myndighet i 5 ledd. Difi kan gi pålegg om retting mot en virksomhet som ikke oppfyller plikten til universell utforming etter § 18 første ledd og forskrift gitt i medhold av § 18 fjerde ledd, og kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegget dersom fristen for å etterkomme pålegget er oversittet. Reglene i diskrimineringsombudsloven​ § 13 første til tredje ledd gjelder tilsvarende.
Diskrimineringsnemnda håndhever klager over brudd på §§ 18, 19 og 19a i henhold til diskrimineringsombudslovens bestemmelser, jf. § 35. Ny.  
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om gjennomføring av tilsyn, utmåling av tvangsmulkt, og hvordan vedtak om tvangsmulkt skal gjennomføres.   Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om utmåling av tvangsmulkt, og hvordan vedtak om tvangsmulkt skal gjennomføres.
     

§ 36a. Tilsynsorganets plikt til kontroll og rapportering

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) skal jevnlig måle om offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner overholder kravene til universell utforming.

Nærmere regler om kontroll og rapportering til ESA/EU-Kommisjonen kan fastsettes i forskrift.

Ny.  
     
§ 41. Overgangsregler Ingen endring. § 41. Overgangsregler
Plikten etter § 18 første ledd inntrer tolv måneder etter at forskrift om innholdet i plikten etter § 18 femte ledd har trådt i kraft, eller tolv måneder etter at forskriften gjøres gjeldende for nye pliktsubjekter, med mindre kortere frister følger av forskriften. Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.   Plikten etter § 18 første ledd inntrer tolv måneder etter at forskrift om innholdet i plikten etter § 18 fjerde ledd har trådt i kraft, eller tolv måneder etter at forskriften gjøres gjeldende for nye pliktsubjekter. Eksisterende IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.
Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) kan gi dispensasjon fra fristene dersom det foreligger en uforholdsmessig stor byrde.   Difi kan gi dispensasjon fra fristene dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner.