Planjuss 1/2005

September 2005

T-1448
ISBN 82-457-0398-2
ISSN 1890-4912

Planjuss 1/2005 (pdf)

Formålet med denne eksempelsamlingen er å gi ekstern informasjon om nyere avgjørelser og tolkningsuttalelser på området arealjuss som er avgitt av Avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Uttalelsene vil også bli tatt inn i rettskilderegisteret Easyfind. I år har vi i tillegg tatt med utdrag av tre avgjørelser avgitt av Kommunal- og regionaldepartementet som berører Miljøverndepartementets saksfelt. Det er også inntatt en uttalelse fra Sivilombudsmannen.

I tillegg til uttalelsene gis det en kort omtale av og henvisning til de siste lov- og forskriftsendringene, nye rundskriv, retningslinjer og veiledere. Vi har også tatt med henvisninger til de siste rettsavgjørelsene der departementet er involvert.

Vi håper at denne form for informasjon vil bidra til økt lovforståelse og til å befeste praksisens rettskildemessige betydning, og fremfor alt: være et nyttig redskap for å fremme en samfunnsmessig god planlegging bygget på fornuftige prosesser og forsvarlig saksbehandling.