Tilleggsforskrift vedrørende forlenget omstillingslønn for personer som det etter omstillingslønns-forskrifta § 3 d ikke krevdes aktiv omstilling for

Utferdiget 7. desember 1999 med hjemmel i St. prp. nr. 1 (1998-99) – budsjett 1999 for Landbruks- og matdepartementet, og Stortingets behandling av denne.

Utferdiget 7. desember 1999 med hjemmel i St. prp. nr. 1 (1998-99) - budsjett 1999 for Landbruks- og matdepartementet, og Stortingets behandling av denne.


I
Personer som var over 50 år da de avviklet reindrifta og gikk over på omstillingslønn - og som etter omstillingslønns-forskrifta § 3 d således ikke krevde aktiv omstilling for, kan søke Arbeidskontoret om fortsatt å bli tilstått omstillingslønn – kr. 100.800,- per år, etter disse regler.

II
Vedkommende må ved søknad om forlenget omstillingslønn erklære at driftsenheten ikke gjenopptas og heller ikke overføres til livsarvinger.

III
Arbeidskontorets vedtak i saken vil kunne påklages til Fylkesarbeidskontoret etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. (Kf. omstillingslønns-forskriftas § 7 første ledd).

IV
Dersom begge ektefellene mottar omstillingslønn, og det bare for én av dem ikke ble krevd aktiv omstilling, må, for at denne skal kunne få innvilget søknad om forlenget omstillingslønn, deres driftsenhet opphøre, selv om det er ektefellen som ikke kommer
inn under ordningen med forlenget omstillingslønn som er driftsenhetsinnehaver. Begge ektefellene må således erklære dette på søknad om forlenget omstillingslønn for den eldste av dem.

V
Rett til å ha sytingsrein og reinmerke reguleres av reindriftsloven. (Reindriftsforvaltningen kan gi nærmere informasjon og anvisning).

VI
Den som får innvilget søknad om forlenget omstillingslønn, plikter å stå tilmeldt som arbeidssøker og være tilgjengelig på arbeidsmarkedet, sml. omstillingslønns-forskriftas § 3d. Vedkommende plikter å følge de anvisninger arbeidsmarkedsmyndighetene gir for så vidt gjelder personer som står registrert som arbeidsløse.

VII
Omstillingslønns-forskriftas §§ 5, 8, 9 - foruten nevnte § 3 d, gjelder tilsvarende for personer som får innvilget søknad om forlenget omstillingslønn.

VIII
Det kan ikke tilstås forlenget omstillingslønn lenger enn til det til enhver tid gjeldende tidspunktet vedkommende vil ha rett til ordinær alderspensjon - per i dag ved fylte 67 år.

IX
Dersom beløp for minstepensjon etter folketrygdlovgivningen kommer til å overstige satsen for forlenget omstillingslønn, vil satsen for sistnevnte reguleres tilsvarende fra tidspunktet for overstiging.

X
Denne tilleggsforskrift gis med virkning fra årsskiftet 1998/99.

Til toppen