Stikkord fra A-Å

 

 

Jordbruksavtalen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen med 350 millioner kroner. Som følge av koronapandemien ble partene enige om å gjennomføre forenklede forhandlinger for 2021. Avtalen prioriterer planteprodukter til mat og klimatiltak, samtidig som distriktshensyn skal ivaretas.

Landbruksdirektoratet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landbruksdirektoratet med 6 millioner kroner for å styrke det faglige grunnlaget for arealpolitikken i landbruket. Satsingen vil bidra til å styrke kunnskapen på dette området.

Landbruks- og matforskning

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til forskningsaktivitet som kan bidra til teknologiutvikling, grønn omstilling i næringslivet og utvikling av nye arbeidsplasser innenfor klimatilpasset og bærekraftig matproduksjon.

Melkekvoter -ekstraordinært oppkjøp

Regjeringen foreslår å bevilge 188,5 millioner kroner til ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter i 2020, med virkning fra 2021, jf. avtale mellom staten og Norges Bondelag 16. oktober 2019.

Reindrift

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 13,4 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen. Reindriftsavtalen for 2020/2021 gir bedre rammevilkår for reindriften, og prioriterer de som har reindrift som hovedvirksomhet. Avtalen legger til rette for økt velferd i reindriften, gjennom å åpne for at distriktstilskuddet kan benyttes til avløser ved ferie og fritid. Regjeringen foreslår å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget, og gjøre endringer slik at reindriftsanlegg får samme unntak fra eiendomsskatt som jordbruk og skogbruk har i dag.

Skogbruket -Infrastrukturtiltak og tømmertransport

Regjeringen foreslår å bevilge 73 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

I perioden 2014 til 2020 er det bevilget omkring 1,1 milliard kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket, som skogsveger og tømmerkaier.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen for utbedring av flaskehalser til hinder for effektiv tømmertransport på fylkesvegnettet (over Samferdselsdepartementets budsjett) med en bevilgning på 20 millioner kroner.

Totalisatoravgiften

Regjeringen foreslår at det i 2021 ikke innkreves avgift av omsetningen hos Norsk Rikstoto (totalisatoravgift). Overskuddet fra Norsk Rikstotos pengespill fremmer norsk hestehold, hesteavl og hestesport.

Pelsdyrhold - Kompensasjon

Regjeringen forslår å øke bevilgningen til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold med 185 millioner kroner. Det arbeides med å endre kompensasjonsordningen som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget. Det vil blant annet bli gitt kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep. Inntil endringene trer i kraft kan pelsdyroppdrettere som har avviklet driften søke om kompensasjon etter gjeldende ordning. Disse vil kunne søke på nytt og få utbetalt eventuell tilleggskompensasjon når den nye ordningen er på plass.