Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2020–2021)

For budsjettåret 2021 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget