Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 3261-3280 av 49771 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny eierskapsmelding presentert for styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel

  Den 21. og 29. januar ble det avholdt seminar for henholdsvis styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel. Temaet var ny eierskapsmelding som ble lagt frem i november 2019.

 • Hurdalsplattformen

  2021-2025

  Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021.

 • Elsertifikatordningen

  Elsertifikatordningen er en norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt fornybar kraftproduksjon. Den hadde oppstart i 2012 og avsluttes i 2035.

 • Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

  I statsrådet kl. 10 i dag fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag.

 • All fangst av fisk skal føres i land

  Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever. Utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. I tillegg blir ikke fisk som kastes ut registrert i fangststatistikken, noe som gir forskerne et mangelfullt datagrunnlag

 • Friluftsliv i Norge

  Et aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsa. Friluftsliv er også viktig for å øke forståelsen for verdien av natur i Norge.

 • Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

  Det ble igangsatt en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.

 • Norge og Europarådet

  Europarådet er en mellomstatlig organisasjon bestående av 47 europeiske land, med formål å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa.

 • Tjenestedirektivet

  Tjenestedirektivet legger til rette for et mer velfungerende indre marked for tjenester, og inneholder en rekke tiltak for å fjerne hindringer knyttet til handel med tjenester og etablering over landegrensene.

 • Norge i det indre marked

  Formålet med det indre marked sett fra Norges side Norge har sterke bånd til Europa, ikke bare historisk og kulturelt, men også i økonomisk forstand. Norges omfattende samhandel med medlemslandene i EU skjer innenfor et felles

 • Hvem kan hjelpe?

  Ditt Europa Internettportalen Ditt Europa/Your Europe er en flerspråklig nettside som informerer både næringsliv og borgere om deres muligheter og rettigheter innenfor EU/EØS. Norge er ikke tilknyttet nettsiden som omfatter borgere. Dette er

 • Veileder til EØS-høringsloven

  Veileder til EØS-høringsloven for varer I forbindelse med utarbeidelse av nytt regelverk er det

 • Varekontaktpunkt

  Her følger informasjon om nasjonale tekniske regler i det indre marked.

 • Informasjon om EØS til næringslivet

  Er du næringsdrivende og har et spørsmål knyttet til EØS-regelverket og det indre marked? I denne oversikten finner du informasjon om hvem som er ansvarlig myndighet for ulike saksområder. Oversikten er inndelt etter tema.

 • Tilsyn med varer

  Markedstilsyn og ansvarlige myndigheter Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 765/2008, gjennomført i EØS-vareloven, som ” (…) den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at

 • Gjensidig godkjenningsavtaler

  Gjensidig godkjenningsavtaler (MRA) som inngås mellom EØS EFTA-statene og tredjeland En gjensidig godkjenningsavtale (MRA - Mutual Recognition Agreement) innebærer at man anerkjenner prosedyrene for samsvarsvurdering som

 • Harmonisert regelverk for varer

  Harmonisert EØS-regelverk for varer Gjennom EØS-avtalen har vi fått et omfattende harmonisert regelverk for varer i norsk rett. Regelverket dekker ulike aspekter ved selve varen, prosedyrer for samsvarsvurderinger og regler

 • Tilsyn med tjenester

  Tjenesteloven har regler som skal sikre at de ansvarlige myndighetene i de forskjellige EØS-statene gir hverandre gjensidig bistand og treffer tiltak for å kunne samarbeide effektivt om å sikre tilsynet med tjenesteytere og de tjenestene de yter.

 • Meldeplikt etter tjenesteloven

  På tjenestelovens område gjelder en meldeplikt dersom det innføres nye regler som inneholder krav til en tjenestevirksomhet. Meldeplikten er i Norge implementert i EØS-høringsloven §§ 17-18. Prosedyren og reglene for meldinger relatert til tjenester

 • Midlertidig tjenesteyting

  En tjenesteyter som er etablert i en EØS-stat, skal fritt kunne tilby tjenestene sine til kunder i andre EØS-stater. Denne retten omfatter tre ulike tilfeller av grenseoverskridende tjenesteyting;