Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 71/2002
Dato: 08.11.2002
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Dag H. Nestegard 48 17 02 09

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2003

Norge og Russland er enig om en langsiktig beskatnings-strategi for torsk som skal gjøres gjeldende fra 2004. - Jeg er svært tilfreds med enigheten om en felles beskatnings-strategi som er en milepæl i det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Dette representerer noe kvalitativt nytt i samarbeidet med Russland. Kommisjonen har også fremforhandlet tilsvarende strategier for fellesbestandene lodde og hyse, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Formålet med den nye strategien er å tilrettelegge for en langsiktig høy avkastning av bestandene, men innenfor trygge biologiske rammer. Samtidig ønsker man å unngå store kvotesvingninger fra år til år. Partene er derfor enige om en beslutningsregel for kvotefastsettelse som ivaretar disse hensynene. For mer utførlig informasjon vises det til protokollen fra den 31. sesjon i den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Protokollen ble undertegnet i Kabelvåg i Lofoten fredag etter møter denne uken i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Når det gjelder kvoten for norsk-arktisk torsk for 2003 er Norge og Russland enig om en totalkvote på 395.000 tonn. I tillegg kommer en kvote på 40.000 tonn kysttorsk. Dette er en videreføring av kvoten fra 2001 og 2002, og i tråd med den avtalen som ble inngått i Tromsø høsten 2000, der Norge og Russland var enige om å holde torskekvoten stabil de neste tre årene. Avtalen innebærer at en kan forvente en økning i gytebestanden for 2004. Kvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland på samme måte som for inneværende år. Dette gir Norge en totalkvote av torsk på 195.550 tonn for neste år.

For kongekrabbe ble partene enige om en norsk kvote på 200.000 dyr, en dobling fra inneværende år. Den russiske kvoten er på 600.000 dyr. Partene er enig om å øke forskningen som gjelder krabbens rolle i økosystemet i Barentshavet, og har avtalt et symposium om dette tema første halvår neste år. Forskerne skal videre utrede hva som vil være en naturlig vestgrense for den delen av bestanden som skal omfattes av felles forvaltningsregler.

Når det gjelder hyse er totalkvoten økt fra 85.000 tonn for inneværende år til 101.000 tonn. Den norske kvoten etter overføring fra Russland er 52.500.

For vinterlodde er det en betydelig reduksjon i totalkvoten fra 650.000 i 2002 til 310.000 tonn neste år. Den norske kvoten blir 186.000 tonn.

Bestandssituasjonen for snabeluer er svært bekymringsfull. Det russiske direktefisket på 2.000 tonn i år blir derfor avviklet, og tillatt innblanding av uer i fisket etter andre arter reduseres fra 25 til 20 prosent.

For øvrig har Norge tildelt Russland bifangstkvoter på 2.000 tonn uer og 5.000 tonn sei i Norges økonomiske sone, i tillegg til en kvote på 2.000 tonn steinbit i et direktefiske, og 3.000 tonn av andre ikke kvoteregulerte bestander.

Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn, tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker 1.500 tonn steinbit, 1.000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10.000 voksen sel i russisk sone i Østisen. Dette er en økning på 5.000 dyr i forhold til inneværende år.

I år som i fjor beklager Kommisjonen de restriksjoner russiske myndigheter har lagt på norske forskningstokt i russisk sone, og som i år også har medført restriksjoner på russiske tokt i norsk sone. Det er enighet i Kommisjonen om at forskningsadgang må være basert på gjensidighet.