Historisk arkiv

Graverutvalgets mandat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Ansvarlige investeringer

Utvalget skal i samsvar med Stortingets vedtak 21. juni 2002 ”fremme forslag om et sett av etiske retningslinjer for Petroleumsfondet”. Det er naturlig at spørsmål knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter samt styre og ledelse av selskaper blir vurdert i denne sammenhengen.

Utvalget skal definere begrepet etiske retningslinjer nærmere og vurdere formålet med slike retningslinjer for Petroleumsfondet.

Utvalget skal kartlegge omfanget av forvaltning etter etiske kriterier hos andre store fond internasjonalt og vurdere erfaringer og oppnådde resultater i de fondene som har etiske retningslinjer.

Utvalget skal vurdere anvendelsesområdet for de etiske retningslinjene herunder hvilke finansielle instrumenter og geografiske områder som skal omfattes. Videre skal utvalget vurdere hvordan bruken av retningslinjene skal avgrenses i forhold til selskaper som i større eller mindre grad eier, eies av eller handler med selskaper som ikke tilfredsstiller retningslinjene.

Utvalget skal vurdere ulike alternativer for hvordan etiske retningslinjer kan utformes, herunder utøvelse av eierrettigheter, begrensninger av investeringsmulighetene etc.  Det må gjøres rede for hvilke krav til informasjonsinnhenting som følger av ulike former for retningslinjer og om slik informasjon er tilgjengelig og etterrettelig for alle finansielle instrumenter fondet kan investeres i.

Utvalget skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av ulike retningslinjer, herunder hva slike retningslinjer vil bety for fondets forventede avkastning og risiko samt kostnader.

Utvalget skal legge vekt på at de foreslåtte retningslinjene er entydige og objektive og mulige å kontrollere ut fra tilgjengelig informasjon i kapitalmarkedene. Videre bør retningslinjene gi klare ansvarsforhold mellom Finansdepartementet og den operative forvalteren av fondet. Krav til finansiell etterprøvbarhet av forvaltningsresultatene skal ikke svekkes som følge av etiske retningslinjer.

Utvalget avga sin innstilling 25. juni 2003.