Historisk arkiv

125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

– Bevilgningen legger til rette for økt innsats under dugnaden, og vil bidra til at flere inkluderes i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Satsinger

Blant satsingene i 2019 er 55 millioner kroner til individuell jobbstøtte, en ordning som skal hjelpe personer med psykiske helseplager og/eller rusproblemer inn i arbeid. 25 millioner kroner foreslås til å videreføre satsingen på flere markedskontakter i Nav.

Inkluderingsdugnaden som regjeringen tok initiativ til i Jeløyerklæringen har tre hovedinnsatsområder:

  1. Senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer fra inkluderingsdugnadens målgrupper.
  2. Videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet.
  3. Styrke mulighetene for opplæring slik at flere kvalifiseres inn i arbeid.

Femprosent-målet

Regjeringen ønsker at staten skal gå foran i inkluderingsarbeidet, og har satt som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I løpet av 2019 vil det utvikles verktøy og tiltak som skal støtte virksomhetene i dette arbeidet.

Markedskontakter

Arbeids- og velferdsetaten har en sentral rolle i gjennomføringen av inkluderingsdugnaden, i samarbeid med andre aktører. For å trappe opp rekrutteringsbistanden til arbeidsgivere er Arbeids- og velferdsetaten styrket med flere stillinger som skal drive med markeds- og rekrutteringsarbeid.

Ringer i vannet 2

Regjeringen foreslår også å utvikle Arbeids- og velferdsetatens bistand til arbeidsgivere gjennom et toårig samarbeidsprosjekt med partene i arbeidslivet. Prosjektet har fått navnet Ringer i vannet 2 og bygger på et tidligere NHO-prosjekt.

– Arbeidsgiverne er sentrale for å nå målet om flere i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Lønnstilskudd

Arbeidsmarkedstiltaket lønnstilskudd er et godt virkemiddel for å få flere arbeidssøkere med redusert eller varierende produktivitet i arbeid. For å legge til rette for at flere kan innvilges lønnstilskudd, vil ordningen i løpet av 2019 bli lagt om slik at den blir enklere å bruke.

Individuell jobbstøtte

For dem som står utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til individuell jobbstøtte, noe som innebærer at flere med moderate og alvorlige psykiske helseproblemer skal få samtidig helsehjelp og hjelp til å komme i arbeid. Styrkingen vil gi flere jobbspesialister i Arbeids- og velferdsetaten i 2019. Det gir mulighet for å følge opp flere arbeidssøkere med psykiske helseplager.

Opplæringstilbud

Flere av dem som har hull i CV-en mangler den kompetansen som arbeidslivet etterspør. For arbeidssøkere med svake formelle kvalifikasjoner vil Arbeids- og velferdsetatens opplæringstilbud i løpet av 2019 bli endret slik at flere skal få et tilpasset og godt opplæringstilbud. Regjeringen foreslår videre å styrke Kompetansepluss-ordningen slik at flere kan få opplæring i grunnleggende ferdigheter og videreutvikle forsøk med modulbasert opplæring, med sikte på fagbrev.