Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen sikrer muligheten for nye permitteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen normaliserer permitteringslengden, men ivaretar samtidig muligheten for nye permitteringer i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett.

Går tilbake til 26-ukers permitteringsperiode

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det.

For nye tilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering etter 1. juli 2021.

– Med et redusert smittetrykk og stadig økende antall vaksinerte vil vi sakte men sikkert kunne åpne samfunnet igjen. Da regner vi med at mange permitterte tas tilbake i jobb, og at etterspørselen etter arbeidskraft generelt tar seg opp. Derfor foreslår vi at perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering går tilbake fra 49 til 26 uker, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Retten til dagpenger under permittering følger fritaket for lønnsplikt, gitt at vilkårene for å motta dagpenger for øvrig er oppfylt.

Sikrer reell mulighet for nye permitteringer etter 1. juli 2021

Vanligvis telles forbruk av permitteringsuker for den enkelte løpende innenfor de til enhver tid siste 18 månedene. Mange har vært permittert mer enn 26 uker i 2020 og første halvår 2021 som følge av pandemien. Fordi de 26 ukene normalt blir beregnet innenfor de siste 18 månedene, ville disse etter ordinære regler ikke kunne bli permittert igjen på lenge, eller ville bare kunne bli permittert for en kort periode.

For å sikre at permitteringsmuligheten blir reell når vi går tilbake til maksimalt 26 uker, foreslår regjeringen å se bort fra permitteringsuker før 1. juli i år for nye tilfeller. Disse vil dermed ikke regnes med i 18-månedersperioden for nye permitteringer fremover.

Langvarige permitteringer utgjør en risiko for at de permitterte mister tilknytningen til arbeidslivet og binder opp arbeidskraft. Regjeringen foreslår derfor ikke tilsvarende endring for permitteringer som er iverksatt før 1. juli 2021, altså for "løpende tilfeller". Noen av disse permitteringene vil opphøre 1. oktober, fordi de har vart i minst 49 uker i løpet av siste 18 måneder. De som blir tatt tilbake i arbeid, vil kunne permitteres på nytt etter en periode i jobb såfremt det da er grunnlag for permittering. Da vil også de omfattes av regelen om maksimalt 26 uker innenfor en 18-månedersperiode, med telling bare tilbake til juli 2021.

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021 hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende, skulle få plikt til å betale lønn i fem nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II.