Historisk arkiv

Vil ha bedre og mer effektivt forbrukervern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke håndhevingen av forbrukervernet og å endre Forbrukerombudets navn til Forbrukertilsynet.

- Vi skal ha et sterkt forbrukervern i Norge. Forbrukermyndighetene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlige forretningsmetoder. Dette er viktig både for de forbrukerne som blir villedet og alle seriøse næringslivsaktører som følger loven. Derfor foreslår vi nå flere endringer for et bedre forbrukervern, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Dette er noen av lovendringene som foreslås:

 • Forbrukerombudet får vedtaksmyndighet i alle saker
  Dersom en næringsdrivende bryter markedsføringsloven, er hovedregelen i dag at Forbrukerombudet først må forhandle med den næringsdrivende. Deretter kan saken sendes til Markedsrådet som kan fatte et bindende vedtak etter en muntlig domstolslignende prosess.

  Forbrukervernet styrkes ved at ombudet selv skal kunne treffe vedtak i alle saker. Kravet om at Forbrukerombudet må forsøke å oppnå frivillig ordning før vedtak fattes blir fjernet. I tillegg foreslås det at Forbrukerombudet skal kunne ilegge bøter (såkalt overtredelsesgebyr) i flere saker enn før. 

  - Lovendringene gjør det mulig for Forbrukerombudet å gripe raskere og mer effektivt inn mot åpenbare brudd på regler som skal verne forbrukerne, sier Horne.

 • Forbrukerombudet endrer navn til Forbrukertilsynet
  Siden Forbrukerombudets hovedoppgave er å føre tilsyn med forbrukervernreglene, bør dette gjenspeiles i navnet. Navneendringen vil bedre få frem forskjellen til Forbrukerrådet, som er forbrukernes interesseorganisasjon og mekler i tvister mellom næringsdrivende og forbrukere.

 • Markedsrådet får en ny rolle som klageinstans
  Siden Forbrukerombudet får vedtaksmyndighet i alle saker, vil Markedsrådets hovedoppgave være å behandle klager på Forbrukerombudets vedtak.


Lovendringene vil etter planen tre i kraft 1. januar 2018.

Les Prop. 93 L (2016–2017) Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)