Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Barne- og familiedepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Ny lov om tros- og livssynssamfunn med tilhørende forskrifter

Loven innebærer en forenkling av lovgivningen på tros- og livssynsområdet. Tre lover samles i en ny felles lov om tros- og livssynsamfunn.

Den regulerer tilskuddsordningene for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Finansieringsordningen for Den norske kirke videreføres ved statlig og kommunale tilskudd. Tilskudd til trossamfunn utenom Den norske kirke statliggjøres.

For å få tilskudd etter den nye trossamfunnsloven, må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer. Loven skjerper også kravene til rapportering.

Engangsstønaden øker

For å få foreldrepenger i permisjonsperioden må man ha hatt inntekt i seks av de siste ti månedene før fødsel. Mødre uten lønnsinntekt får engangsstønad ved barnets fødsel. Engangsstønaden økes fra 84.720 til 90.300 kroner.

Endringer i barnevernloven: Prop. 84 L (2019-2020)

Årlig tilstandsrapportering om barnevernet i kommunen.

Rett til ettervern i barnevernet utvides fra 23 år til 25 år.

Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Den nye forbrukerklageloven er knyttet til omorganiseringen av forbrukerapparatet, som vil være ferdigstilt 1. januar.

Loven innebærer at Forbrukerrådets meklingstilbud og saksforberedelsen for Forbrukerklageutvalget, som i dag utføres av Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget, overføres til Forbrukertilsynet.