Historisk arkiv

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og familiedepartementet

Antallskrav for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.

Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) skal tre i kraft 1. januar 2021. Loven vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

Krav om 50 tellende medlemmer

For å kunne bli registrert og være berettiget til tilskudd etter den nye trossamfunnsloven, må tros- og livssynssamfunn ha minst 50 medlemmer som
a) selv har meldt seg inn, eller som har blitt innmeldt av dem som har foreldreansvaret,
b) er bosatt i Norge, og
c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn.

I Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) side 151 opplyses blant annet følgende om innmeldingskravet i § 4 første ledd bokstav a:
«Forslaget gjør det klart at bare medlemmer som selv har meldt seg inn, eller har blitt innmeldt av de som har foreldreansvaret for vedkommende, kan inngå i grunnlaget for registrering eller tilskudd. Det kreves dermed et aktivt, frivillig og informert samtykke til medlemskap i tros- eller livssynssamfunnet.»

Videre påpekes det at tros- og livssynssamfunn med færre enn 50 medlemmer, vil kunne slå seg sammen med et annet samfunn for å oppfylle antallskravet i loven §§ 4 første ledd og 5 tredje ledd.

Den 27. mai 2020 sendte Barne- og familiedepartementet forslag til forskrifter til den nye trossamfunnsloven på høring.

Forslaget til forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynsamfunn inneholder en særskilt bestemmelse om unntak fra lovens innmeldingskrav i forbindelse med sammenslåinger av tros- eller livssynssamfunn. Forskriftsforslaget § 3 femte ledd lyder:
«Når flere tros- eller livssynssamfunn har slått seg sammen til ett samfunn, skal medlemmer som var innmeldt i de respektive samfunnene forut for sammenslåingen anses å oppfylle vilkåret i trossamfunnsloven § 4 første ledd bokstav a, uten behov for ny innmelding.»

Bestemmelsen er nærmere omtalt på side 24–25 i høringsnotatet.

Tilskuddstellende medlemskap i tros- og livssynssamfunn i 2021 vil være regulert etter bestemmelsene i ny lov og forskrift. Etter § 3 femte ledd i forskriftsforslaget som nylig var på høring, skal medlemmer som var innmeldt i de respektive samfunnene forut for en sammenslåing, anses å oppfylle vilkåret i trossamfunnsloven § 4 første ledd bokstav a, uten behov for ny innmelding. I henhold til merknadene på s. 24–25 i høringsnotatet vil dette hvile på at visse forutsetninger er til stede.

Regelen om at tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke bare kan kreve tilskudd for personer som tilhørte samfunnet per 1. januar i tilskuddsåret, jf. punkt 3.2 i rundskriv V-002/19B, er videreført i forskriftsforslaget § 7 annet ledd.

For at medlemmer som overføres til et nytt eller annet tros- eller livssynssamfunn ved en sammenslåing skal kunne være tilskuddstellende i 2021, må sammenslåingen dermed ha trådt i kraft den 1. januar 2021.

Forskriftene til den nye trossamfunnsloven er ikke fastsatt ennå. Vil tros- eller livssynssamfunn som slår seg sammen, forsikre seg om at medlemmer som skal overføres til et nytt eller annet samfunn i forbindelse med sammenslåingen, er tilskuddstellende i 2021, kan det innhentes et aktivt, frivillig og informert samtykke til medlemskap fra disse innen 1. januar 2021. (Tros- og livssynssamfunnene bestemmer selv fremgangsmåten for innmelding. Av dette følger det at et aktivt, frivillig og informert samtykke til at medlemskap kan gis både muntlig og skriftlig – for eksempel ved fremmøte, over telefon, i e-post, i innmeldingsskjema eller andre typer skriftlige meldinger.)

Organisasjonsnummer

Etter ovennevnte forskriftsforslag § 3 første ledd bokstav a, må tros- og livssynssamfunn være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å kunne bli registrert og kreve tilskudd etter den nye trossamfunnsloven, jf. loven § 4 fjerde ledd. (Slik er det også etter gjeldende lovgivning.)

Hvorvidt en sammenslåing av flere tros- eller livssynssamfunn gjør det nødvendig å bli registrert med et nytt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, vil bero på om det ved sammenslåingen etableres et nytt samfunn eller ikke.

Skjer sammenslåingen for eksempel ved at to trossamfunn oppløses og deretter sammensluttes i et nytt trossamfunn, må det nye trossamfunnet registrere seg i Enhetsregisteret og få tildelt et nytt organisasjonsnummer.

Ved en sammenslåing der trossamfunn A tas opp i trossamfunn B, etableres det derimot ikke et nytt trossamfunn. Trossamfunn B beholder sitt organisasjonsnummer og kan oppgi dette når det krever tilskudd etter den nye trossamfunnsloven.

Hvis flere trossamfunn går sammen i en paraplylignende konstellasjon for å oppfylle antallskravet i loven, vil det foreligge en ny organisasjon – og denne vil måtte ha et eget organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å kunne bli registrert og kreve tilskudd som et trossamfunn etter den nye trossamfunnsloven.

Brønnøysundregistrene bruker normalt ca. to uker på å behandle en elektronisk melding om registrering i Enhetsregisteret. (Sendes meldingen i posten, kan det hende at Brønnøysundregistrene bruker vesentlig lengre tid på å behandle den.) I perioder med stor saksmengde hos Brønnøysundregistrene kan saksbehandlingstiden være lengre.

Tros- og livssynssamfunn som behøver et nytt organisasjonsnummer, anbefales å sende inn elektronisk melding om registrering i Enhetsregisteret så tidlig som mulig, slik at organisasjonsnummeret kan bli tildelt i god tid før 1. mars 2021.

På Brønnøysundregistrenes nettsider finnes informasjon om hvordan sende inn en elektronisk registermelding.

Ta kontakt med Brønnøysundregistrene dersom dere har spørsmål nettsidene ikke gir svar på.