Historisk arkiv

Åpnet årets dialogkonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Hvordan påvirker et nytt spesialistkorps Forsvaret? Hvilke konsekvenser vil innføringen av et nytt spesialistkorps vil ha for kulturen i Forsvaret? Dette er noen av spørsmålene som ble diskutert under årets dialogkonferanse for holdninger, etikk og ledelse.

Ny militær ordning og innføring av spesialistkorps ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2015 og skal gjelde fra 1. januar 2016. Militærordningen innebærer to komplementære karrieresystemer og en dreining i personellstrukturen til færre offiserer og flere grenaderer, konstabler (matroser) og befal.

- Ordningen vil legge til rette for utvikling og ivaretakelse av både offiserer med breddekompetanse og spesialister med dybdekompetanse, sier politisk rådgiver Audun Halvorsen. 

Politisk rådgiver Audun Halvorsen på dialogkonferansen
Politisk rådgiver Audun Halvorsen åpnet i dag dialogkonferansen for holdninger, etikk og ledelse. Foto: Asgeir Spange Brekke/FD

Dialogkonferansene som har vært arrangert hvert år siden 2006, samler ledere, fagpersoner, tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i sektoren, og er et fagforum for kompetanseoverføring og nettverksbygging. Målet med konferansen er å belyse hvordan innføringen av en ny personellkategori ved siden av offiserskorpset, vil påvirke forhold som ledelse, lojalitet og profesjonsidentitet, og hvordan Forsvaret kan møte disse endringene på en god måte.

- Dette er en viktig arena for å belyse og diskutere temaer som vi alle må ha fokus på i det daglige. Personellet er vår viktigste ressurs, og det er de som står i sentrum når vi nå skal innføre en ny personellordning for militært ansatte, sier Audun Halvorsen.