Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Økning i forsvarsbudsjettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forslagene om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer i revidert nasjonalbudsjett, gjør at forsvarssektoren både kan støtte opp om regjeringens mål om å få flere i arbeid og få ny vekst i private bedrifter. Totalt er forslaget til forsvarsbudsjett for 2021 på 65,6 milliarder kroner dersom revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, blir forsvarsbudsjettet tilført om lag 850 millioner kroner hvorav 760 millioner kroner er merinntekter og 90 millioner kroner er tilleggsbevilgninger. Totalt er forslaget til forsvarsbudsjettet for 2021 på 65,6 milliarder kroner dersom revidert nasjonalbudsjett blir vedtatt. I tillegg er det omdisponert midler mellom kapitlene for å tilpasse budsjettet til endrede behov etter at budsjettet ble lagt frem i desember 2020.

 

KNM Helge Ingstad-ulykken

Tekniske undersøkelser etter havariet til fregatten KNM Helge Ingstad i 2018 har avdekket sikkerhetsrelaterte avvik på sentrale systemer som kan påvirke fregattenes sårbarhet og overlevelsesevne. Avvikene relateres både til Havarikommisjonens og Forsvarets undersøkelser samt gjeldende krav og regelverk.

Det er iverksatt midlertidige prosedyrer- og/eller personellmessige tiltak som pålegger besetningene en økt belastning i en allerede presset arbeidssituasjon. Det er derfor nødvendig med permanente tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser som følge av designsvakheter og økt personellinvolvering. En stor andel av avvikene krever gjennomføring av tekniske tiltak som i økonomisk og teknisk omfang overstiger Sjøforsvarets budsjett for tekniske endringer, og det er derfor foreslått å omdisponere 70 millioner kroner fra materiellinvesteringer for å dekke de ekstra kostandene.

Regjeringen har i tillegg foreslått å øke forsvarsbudsjettet med 73 millioner kroner for å dekke merutgiftene til destruksjon av fregatten KNM Hege Ingstad.

 

Byggeprosjekter

For å øke fremdriften i byggeprosjektene på Ørland, Evenes og Porsangermoen, foreslår regjeringen å omdisponere 338 millioner kroner fra materiellinvesteringer. Økt fremdrift fører til økt operativ evne for maritime patruljefly og Finnmark landforsvar. Økt fremdrift i byggeprosjektene bidrar også i regjeringens mål om å få flere i jobb. Dette bidrar til å få ledigheten ned og til å få flere inkludert i arbeidslivet. Det kan også bidra til å skape ny vekst i private bedrifter særlig i Nord-Norge.

Med denne omdisponeringen vil nødvendige fasiliteter til de maritime patruljeflyene på Evenes være klare i takt med flyleveransene, rullebanen på Evenes, både for militær og sivil flytrafikk vil bli oppgradert, og den personellmessige opptrappingen for Porsanger bataljon og Finnmark landforsvar kan fortsette.

Omdisponeringen er også svært viktig for å kunne gjennomføre programmet for sikring av skjermingsverdige objekter som planlagt og for å tilrettelegge for tilfredsstillende boligtilbud til ansatte ved Ørland flystasjon.

En midlertidig løsning for innfasing av P-8A på Evenes er påbegynt og vil koste 98,5 millioner kroner.

 

Feriepenger til Heimevernet

I etterkant av dommen fra Frostating lagmannsrett om utbetalingen tre år tilbake i tid til alle i innsatsstyrken, ble det tatt ut gruppesøksmål med krav om feriepenger for mer enn tre år. Etter en helhetsvurdering, der det blant annet ble lagt vekt på behovet for å sikre motivasjon til frivillig tjeneste, ble det besluttet å utbetale feriepenger til personell i innsatsstyrkene tilbake til etableringen i 2005.

Utbetaling av feriepenger ble iverksatt januar 2021, totalkostnaden er 89,916 millioner kroner som er tilført gjennom interne omdsponeringer.

 

Afghanistan og Sør-Sudan

Forsvaret bidrar i stor grad til Norges internasjonale engasjement blant annet ved at Norge er «lead nation» ved feltsykehuset i Kabul. Ansvaret Norge har som en følge av at vi er lead nation, medfører merutgifter, spesielt til opprettholdelse av ikke-nasjonalt medisinsk utstyr ved sykehuset. Kunnskapen om utgiftsnivået knyttet til lead nation ansvaret var ikke tilstrekkelig ved beregningen av bidraget, og på grunn av koronaepidemien har det oppstått uforutsette utgifter til medisinsk forbruksmateriell, spesielt smittetester og smittevernutstyr.

Videreføring av bidraget i Sør-Sudan var uavklart på budsjetteringstidspunktet, og utgiftene knyttet til dette bidraget og til feltsykehuset i Kabul på 34 millioner kroner dekkes gjennom interne omdisponeringer.