Historisk arkiv

Militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har gjort en helhetlig vurdering rundt norske militære bidrag til internasjonale operasjoner i 2016.

 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte i 2014 de norske spesialstyrkene som trener afghanske Crisis Response Unit i Kabul. Foto: Stephen Olsen / Hæren

Norge bidrar til internasjonal sikkerhet og stabilitet, også gjennom militær innsats. Regjeringen har nylig mottatt henvendelser om ytterligere bidrag til den internasjonale kampen mot terrorisme og kampen mot ISIL, i tillegg til ordinære prosesser gjennom FN og NATO.

Afghanistan:
Norge vil opprettholde den militære styrken i Afghanistan på om lag 50 personer ut 2016. Hovedoppgaven vil fortsatt være støtte til det afghanske spesialpolitiet i Kabul.

I mai i år besluttet regjeringen at det norske militære styrkebidraget til Resolute Supporte Mission i Afghanistan skulle trappes ned og avvikles i løpet av 2016. I ettertid har den forverrede sikkerhetssituasjonen i landet ført til at NATO har utsatt den planlagte reduksjonen. Flere land har signalisert at de vil opprettholde sine bidrag ut 2016.

-  Norge støtter NATOs beslutning om å utsette nedtrappingen av Resolute Support Mission. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært vanskelig. Det er viktig å støtte de afghanske myndighetene i den utfordrende situasjonen. Vi vil derfor videreføre vårt bidrag til operasjonen ut 2016, og vurdere ytterligere forlengelse i 2017, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge bidrar i dag med personell i Special Operations Advisory Team, som støtter afghansk spesialpoliti i Kabul, og i Special Operations Advisory Group til støtte for det afghanske innenriksdepartementet. I tillegg har Norge et mindre antall stabsoffiserer i RSM-hovedkvarteret i Kabul.

Norge viderefører også den direkte økonomiske støtten til den afghanske hæren på 10 millioner US dollar for 2016.

Irak:
Norge vil drive kapasitetsbygging av irakiske styrker i Nord-Irak frem til mars 2017.

Mandatet for dagens norske styrkebidrag til Irak går ut 5. mars 2016. Regjeringen har besluttet å videreføre det norske bidraget til kapasitetsbygging innenfor dagens ramme på om lag 120 personell til mars 2017.
- Etter en helhetsvurdering vil vi konsentrere vårt militære bidrag til Nord-Irak og ikke fornye bidraget vi har hatt i Bagdad når oppdragsperioden utløper. Kapasitetsbygging av de irakisk-kurdiske peshmergastyrkene er et viktig bidrag til kampen mot ISIL og for fortsatt stabilitet i de kurdiske selvstyreområdene. Det norske bidraget er relevant og har effekt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det vil bli vurdert om Norge skal styrke bidraget i Nord-Irak ut over det som er i dag, men fortsatt innenfor dagens ramme på 120 personell.

Fortsatt avhengig av støtte
FNs sikkerhetsråd vedtok 20. november 2015 resolusjon 2249, hvor FNs medlemsland ble oppfordret til økt innsats mot ISIL.

- Terroraksjonene i Paris og truslene mot andre europeiske byer har vist at ISIL angriper hjertet av Europa. Den siste tiden har det vært noe fremgang i kampen mot ISIL, som gjenerobringen av de strategisk viktige byene Sinjar og Ramadi. Bekjempelsen av gruppen er likevel fortsatt utfordrende og vil ta tid. Irakiske myndigheter er avhengig av støtte utenfra. Norske bidrag til koalisjonen mot ISIL støtter opp under den brede internasjonale innsatsen for å bekjempe denne trusselen regionalt og internasjonalt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Deltakelsen med stabsoffiserer i relevante koalisjonshovedkvarter videreføres.

Mali:

Norge sier ja til FNs anmodning om at transportflyet til FN-operasjonen MINUSMA i Mali også kan støtte andre FN-operasjoner i Afrika.

Regjeringen besluttet 3. september 2015 at Norge skulle tilby et C-130J Hercules transportfly for inntil ti måneder til FN-operasjonen MINUSMA. Senere har FN anmodet Norge om også å kunne bruke transportflyet til oppdrag for FNs øvrige operasjoner i Afrika.

-  Formålet er å utnytte FNs samlede ressurser i området mest mulig effektivt, og Norge ønsker å bidra til dette, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flere operasjoner
Det pågår nå tre internasjonale operasjoner i Mali: Den franske kontraterroroperasjonen Barkhane, EU-operasjonen EU Training Mission og MINUSMA.

I MINUSMA legges det stor vekt på koordinering og tett samarbeid med de andre pågående operasjonene i Mali, og mellom MINUSMA og FN-operasjonene i Liberia og Elfenbenskysten. Det kan også bli aktuelt med anmodninger om medisinsk evakuering av sårede FN-soldater, for eksempel til sykehus i Senegal eller Ghana.

Anmodning om flyvninger til andre land enn Mali vil bli tatt stilling til fra sak til sak og på grunnlag av en helhetlig vurdering, der sikkerhetsmessige og juridiske forhold vil stå sentralt. En eventuell gjennomføring vil bli besluttet av forsvarsministeren.

Snart på plass
Transportflyet vil være på plass i Mali fra slutten av januar 2016.
-
Trusselsituasjonen i Mali gjør at bakketransport er krevende og risikofylt. Det er asymmetriske trusler, inkludert improviserte bomber, mot FNs konvoier mellom Sør- og Nord-Mali. Det norske transportflyet vil derfor være en kritisk kapasitet for operasjonen, fordi det gjør FN-styrken mindre avhengig av de utsatte veistrekningene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det norske styrkebidraget inkluderer mannskap til C-130J, stabsoffiserer, medisinsk personell og personell til vakthold og drift av All sources information fusion unit (ASIFU) -leiren.

Til vurdering
Norge mottok i desember 2015 henvendelser fra USA og Frankrike om å vurdere ytterligere bidrag i kampen mot ISIL, enten direkte i Irak og Syria eller med bidrag for å avlaste annen alliert innsats.

Norge bidrar til kampen mot ISIL og voldelig ekstremisme gjennom våre engasjement i Afghanistan, Irak og Mali, og regjeringen vil med bakgrunn i sikkerhetsrådsresolusjon 2249 og henvendelsene fra USA og Frankrike vurdere om Norge skal stille ytterligere bidrag for styrke innsatsen mot ISIL.