Historisk arkiv

Regjeringen følger opp langtidsplanen med økte bevilgninger og styrker forsvarssektoren med om lag tre milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på forsvarssektoren med en reell styrking av forsvarsbudsjettet på om lag tre milliarder kroner i 2018. Styrkingen er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen for forsvarssektoren, som legger til rette for et sterkere og mer bærekraftig forsvar.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

– Regjeringens budsjettforslag følger opp den ambisiøse langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020. I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Over to av de tre milliardene går direkte til oppfølging av tiltak i langtidsplanen. I dette ligger forsert anskaffelse av tre nye kystvaktfartøyer allerede fra 2018 med ytterligere 294 millioner kroner. Denne satsingen var opprinnelig planlagt fra 2020. Økte utgifter til internasjonale operasjoner og NATOs høyprofiløvelse Trident Juncture som arrangeres i Norge i 2018er også en viktig styrking av budsjettet.

Samlet styrkes forsvarsbudsjettet med om lag 2,97 milliarder kroner i 2018.

Regjeringen viderefører det viktige arbeidet med å redusere etterslepet på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger, samtidig som styrkingen bidrar til at et varig, bærekraftig vedlikeholdsnivå er etablert innen utgangen av 2020. Den betydelige bevilgningsøkningen fra 2017 til formålet videreføres, og dette har allerede bedret driftssituasjonen i forsvarsgrenene, Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret. Det bidrar til økt tilgjengelighet og utholdenhet i Forsvaret, noe som bedrer Forsvarets operative evne.

Opptrappingen i 2018 bidrar blant annet til:

  • Økt antall besetninger til fregattene med tilhørende økt aktivitetsnivå
  • Etablering og drift av et jegerkompani i Finnmark
  • Prioritering av ressurser for å ivareta overgangsfasen mellom F-16 og F-35 kampfly
  • God fremdrift i utviklingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35 kampfly og av Evenes flystasjon som base for både Forsvarets nye maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for F-35 kampfly
  • Forsert bygging av tre nye, havgående kystvaktfartøy
  • Anskaffelse av nye maritime patruljefly
  • Høyt aktivitetsnivå for undervannsbåt og videreføring av fast stasjonering av en ubåt ved Ramsund orlogsstasjon
  • Fortsatt flere og lengre tokt med maritime patruljefly
  • Mottak og innfasing av det nye logistikkfartøyet KNM Maud
  • Innfasing av NH90-helikoptre

– Regjeringen følger opp langtidsplanen med en kraftig bevilgningsøkning i 2018, som legger til rette for å styrke Forsvarets operative evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.