Historisk arkiv

Regjeringen styrker Forsvaret i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Nordområdene er strategisk viktig for Norge og for NATO. Nordområdene som region preges fremdeles i stor grad av stabilitet og samarbeid. Det er i alle arktiske staters interesse at denne stabiliteten videreføres, og derfor legger regjeringen til rette for økt tilstedeværelse, tilgjengelighet og beredskap i nord.

GSV
På bildet ser vi grensejegere tilhørende QRF-troppen (Quick Reaction Force) i Pasvikkompaniet, Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

– I langtidsplanen for forsvarssektoren styrker regjeringen Forsvarets tilstedeværelse i nord. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde, og i 2018 viderefører vi den langsiktige satsingen for å ivareta norske sikkerhets- og forsvarsinteresser i denne regionen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I 2018 vil regjeringen:

  • Fortsette arbeidet med å etablere et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger. Dette styrker den operative evnen til Forsvaret i nordområdene ved å styrke det landmilitære nærværet i Finnmark.
  • Fortsette anskaffelsen av kampluftvern til Hæren.
  • Øke antall seilingsdøgn for Marinen og Kystvakten i Nord-Norge.
  • Starte arbeidet med å bygge opp Evenes som base for maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for F-35 kampfly.
  • Videreføre permanent tilstedeværelse med en ubåt i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon, og flere tokt med P-3 Orion maritime patruljefly.
  • Videreføre den økte øvingsaktiviteten i Brigade Nord og styrkingen av HV-16 og HV-17.
  • Fortsette å legge til rette for øvelser med allierte styrker i nord. Allierte styrkers nærvær i regionen er en naturlig følge av vårt medlemskap i NATO.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen om lag 300 millioner kroner til den forserte anskaffelsen av tre nye havgående kystvaktfartøyer. Fartøyene skal bygges i Norge, og de vil bidra til å ytterligere styrke Norges tilstedeværelse i nord.

– Norge legger stor vekt på tilstedeværelse i havområdene i nord for å hevde suverenitet, ivareta myndighetsutøvelse og bidra til forutsigbarhet og stabilitet. Regjeringens budsjettforslag legger også til rette for å øke Kystvaktens tilstedeværelse i Nord-Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.