Historisk arkiv

Store investeringer i materiell, eiendommer, bygg og anlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fornyelsen av og moderniseringstakten i forsvarsstrukturen er nødvendig for å opprettholde en relevant operativ evne. Andelen til materiellinvesteringer og til investeringer i eiendom, bygg og anlegg styrkes derfor ytterligere fra 2018 og i årene fremover. I 2018 foreslås det en samlet bevilgning på om lag 17,7 milliarder kroner til investeringer i materiell og eiendom, bygg og anlegg. Regjeringen vil anskaffe kapasiteter som understøtter de sikkerhets- og forsvarspolitiske prioriteringene.

Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon
Illustrasjonsbilde P-8A Poseidon Foto: Boeing

Regjeringen prioriterer anskaffelsen av strategiske kapasiteter som ubåter, maritime patruljefly (P8) og F-35 kampfly i tillegg gjøres det store investeringer i Hæren. Alle kapasitetene er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne. Norges evne til å etablere nasjonal og alliert situasjonsforståelse i nord prioriteres gjennom en styrking av flere kapasiteter som bidrar i en slik sammenheng.

– Gjennom landmaktutredningen har regjeringen fått verifisert hvilken retning vi ønsker å gå med landmakten. Allerede i 2018 økes investeringsbevilgningene til landmakten med over 400 millioner kroner. Innsatsen rettes mot investeringer innenfor mekaniserte kapasiteter som CV 90 kampvogner, støttesystemer som kampluftvern, ulike typer lastevogner og transportmateriell samt feltvogner til Heimevernet. I tillegg skal det gjennomføres en rekke andre investeringer i soldatutrustning, EOD robotsystemer, bekledning og verneutstyr som nye vernemasker. Regjeringen planlegger også å fremme for Stortinget flere nye strukturbærende prosjekter som nytt artilleri og ulike versjoner av (Leo 2 og M113) støttekjøretøy for ulike spesialformål, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

På den maritime siden fortsetter oppdateringen av fregattene med nye luftvernmissiler og oppgradering av AEGIS-systemet. Nytt logistikkfartøy innfases, leveransene av NH90 fortsetter. Prosjekt Nye ubåter går etter planen.  Regjeringen planlegger i løpet av 2018 å fremme for stortinget et prosjekt for forsert anskaffelse av nye helikopterbærende havgående fartøyer i Kystvakten.

Videre vil digitalisering og fornyelse av kommunikasjonsinfrastruktur prioriteres. I perioden frem til 2020 vil investeringene innenfor dette området mer enn tredobles, og i 2018 er det satt av nærmere 700 millioner til dette formålet.

På luftsiden går F-35-programmet og anskaffelsen av maritime patruljefly etter planen. En rekke oppgraderingsprogrammer på F-16 og C-130J vil bli gjennomført og det planlegges å fremme et prosjekt for sensorer for militær luftromsovervåkning for Stortinget.

Innenfor eiendom, bygg og anlegg har regjeringen totalt satt av over 3,7 milliarder kroner til investeringer i 2018. Av dette planlegger regjeringen å bruke i overkant av 1,4 milliarder kroner til å utvikle kampflybasen på Ørland. Andre prioriterte investeringsprosjekter i 2018 er arbeidet med Evenes flystasjon, sikring av skjermingsverdige objekter, utfasing av varmeanlegg som benytter fossilt brensel, boliger og forlegninger i Indre Troms, etablere fasiliteter for marinejegerkommandoen på Haakonsvern, utbygging av Værnes Garnison og tilpasning til allmenn verneplikt i Huseby leir. Videre har regjeringen fremmet et prosjekt for å utvide og oppgradere fasilitetene ved Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen til Stortinget for godkjenning.