Historisk arkiv

Oppfølging av objektsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Da Stortingets behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i Forsvaret og politiet høsten 2018, lovet regjeringen å lage en helhetlig plan for oppfølging av Riksrevisjonens anbefalinger. Planen ble i dag levert til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget ba regjeringen om en helhetlig plan for oppfølging av anbefalingene, herunder tidsplan for gjennomføring og forventede kostnader.  Riksrevisjonen kom med fire anbefalinger i sin undersøkelse:

  1. Sørge for forpliktende fremdriftsplan og finansiering, slik at permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret blir etablert i tråd med Stortingets forutsetninger
  2. Iverksette nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven, frem til permanent grunnsikring er etablert
  3. Sikre felles forståelse av objektsikringsinstruksen mellom departementene
  4. Avklare og sørge for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet, hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker.

Forpliktende fremdriftsplan og finansiering for permanent grunnsikring

Både Politidirektoratets plan og Forsvarsdepartementets investeringsprogram er forpliktende og inkluderer finansiering. Dette skal sørge for at den permanente grunnsikringen i både politiet og Forsvaret tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven.

Politidirektoratets plan, som går over fem år og også inkluderer sikring av samtlige operasjonssentraler, er kostnadsberegnet til 300 mill. kroner og skal sørge for at de skjermingsverdige objektene er forskriftsmessig sikret innen utgangen av 2020. Det er bevilget 171 mill. kroner til objektsikring i politiet i 2019, hvor 142 millioner kroner er knyttet til planen og 29 millioner kroner til redundanstiltak. Videre er budsjettet til PST økt med 17,5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til bevilgninger knyttet til datasentre på 148,2 millioner kroner og nytt beredskapssenter med 865,3 millioner kroner, som til sammen vil sikre seks av politiets skjermingsverdige objekter.

Forsvarsdepartementets investeringsprogram for sikring av skjermingsverdige objekter har en økonomisk ramme på 450 millioner kroner, og siste utbetaling var i utgangspunktet planlagt i 2025.

Planlegging og gjennomføring av prosjektene i investeringsprogrammet er svært tid-, kompetanse- og ressurskrevende. I 2019 har regjeringen derfor satt av om lag 180 millioner kroner til forsering av programmet. Med økt økonomisk ramme og økt kapasitet på prosjektering og prosjektledelse, kan det siste prosjektet nå være ferdig innen utgangen av 2023.

Midlertidige tiltak frem til permanent grunnsikring er etablert

Forsvaret har allerede iverksatt, og vil fortsette å iverksette, midlertidige tiltak på objektene som er vurdert som mindre/ikke tilfredsstillende sikret.

Med de midlertidige tiltakene vil 58 prosent av objektene som ikke har tilfredsstillende sikring, ha kompenserende tiltak på plass.

38 prosent av objektene som ikke har tilfredsstillende sikring i dag vil fases ut i nær fremtid, og det vil ikke bli prioritert ressurser til disse objektene.

For de resterende 4 prosentene av objektene er det foreløpig vurdert at kostnadene ved midlertidige tiltak ikke står i et rimelig forhold til effekten som oppnås.

Politidirektoratet har inkludert midlertidige tiltak i sin helhetlige plan for etablering av den permanente grunnsikringen. Planen vil medføre sikring av allerede utpekte objekter per 2018 etter sikkerhetsloven av 1998, i tillegg til å sikre politiets operasjonssentraler.

Felles forståelse av objektsikringsinstruksen

Forsvarsdepartementet har i 2018 og 2019 ledet en gjennomgang av instruksen som regulerer objektsikring med sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret, for å avdekke eventuelle uklarheter samt utarbeide forslag til endret instruks. Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter har også deltatt i arbeidet. Andre særlig berørte aktører har kommet med innspill.

Det er ikke avdekket behov for å gjøre substansielle endringer i instruksen siden det vurderes at politiets og Forsvarets ansvarsdeling innen objektsikring må ligge fast. Det er likevel blitt foreslått en rekke mindre justeringer for at instruksen skal bli tydeligere og mer presis. Én av endringene som vurderes, er at det blir reflektert tydeligere i instruksen at trussel er førende for vurdering av og iverksetting av objektsikring.

Politiets og Heimevernets kapasitet

Politidirektoratet har gjennomført et arbeid for å avklare, analysere og fastsette ambisjonsnivået for politiets objektsikring ved bruk av sikringsstyrker. Heimevernsdistriktene har deltatt i dette med å avklare mulighetene for bistand og samarbeid. Forsvaret har kvalitetssikret sin vurdering av styrkebehovet til militær sikring av nøkkelobjekter mot væpnet angrep og bistand til sikring av politiets forhåndsplanlagte objekter mot angrep av kriminell karakter. Forsvaret har vurdert at det i utgangspunktet er tilstrekkelig heimevernsstyrker til sikring av både nøkkelobjektene og politiets forhåndsplanlagte objekter samtidig. Begge de to etatenes analyser viser imidlertid at det ved alvorlige situasjoner som krever langvarig og omfattende objektsikring med permanente sikringsstyrker ved objektene ikke vil bli tilstrekkelige ressurser til også å utføre alle andre oppgaver som ligger til etatene i slike situasjoner.