Historisk arkiv

Svendsen-utvalget mener Forsvaret trenger økt lederkraft og mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Trusselen i det digitale rom øker og teknologien er hoveddriver for utviklingen. Dette må Forsvaret ta innover seg. Truslene i cyberdomenet må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar, sier Berit Svendsen, utvalgsleder for Svendsen-utvalget og leder for Vipps Internasjonal.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utvalgsleder Berit Svendsen, leder for Svendsen-utvalget ved overleveringen av deres rapport.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utvalgsleder Berit Svendsen, leder for Svendsen-utvalget ved overleveringen av deres rapport. Foto: Torbjørn Kjosvold

Her kan rapporten leses: Svendsen-utvalget – økt evne til å kombinere menneske og teknologi.pdf

Forsvarsdepartementet utnevnte Svendsen-utvalget i august 2019.  Berit Svendsen, sammen med representanter fra næringsliv, offentlige virksomheter og Forsvaret, fikk da i oppdrag å komme med et innspill til hvordan man kan bruke relevante lærdommer fra privat næringsliv og andre offentlige virksomheter til å bedre Forsvarets evne til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse. Dette er et eksternt utvalg hvor forslagene vil bli sendt på høring og departementet vil vurdere hva som bør tas videre med i arbeidet fremover. I dag fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevert rapporten.

Utvalget mener hovedutfordringen er at Forsvaret innenfor personell og kompetanse ikke har hengt med på utviklingen eller evnet å omstille seg raskt nok i takt med nye behov. Likevel leverer Forsvaret operativ evne hver dag, noe det er all grunn til å være stolt av.

– Forsvaret er dyktig til å rekruttere til tradisjonell militærtjeneste, men har i mindre grad innrettet verneplikt, førstegangstjeneste, rekruttering, utdanning og utvikling mot å gi Forsvaret tilgang på kompetanse og erfaring som er relevant for å møte et økende trusselbilde i det digitale rom og å utnytte mulighetene i teknologien, sier Berit Svendsen.

Utvalgsleder Berit Svendsen (i midten i rødt), leder for Svendsen-utvalget, sammen med utvalget (f.v.) Christian Chramer, Terje Hanssen, Solveig Hellebust, Marit Warncke, Øystein Bakken og Kathleen Offman Mathisen under presentasjonen av Svendsen-utvalgets rapport i Oslo 24. juni 2020.
Utvalgsleder Berit Svendsen (i midten i rødt), leder for Svendsen-utvalget, sammen med utvalget (f.v.) Christian Chramer, Terje Hanssen, Solveig Hellebust, Marit Warncke, Øystein Bakken og Kathleen Offman Mathisen under presentasjonen av Svendsen-utvalgets rapport i Oslo 24. juni 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Trenger økt lederkraft

Behovet for rask endring forsterkes av regjeringens mål i ny langtidsplan om at Forsvaret skal bli best på å nyttiggjøre seg ny og eksisterende teknologi og bli blant de beste landene i Europa på innovasjon.

– Vi mener Forsvaret trenger økt lederkraft, mer relevant kompetanse og mer mangfold for å utvikle Forsvaret i tråd med slike mål og ambisjoner. Når næringslivet har lykkes med tunge teknologiomstillinger er det fordi man har erkjent at teknologien er en «game changer» som utfordrer innretning av virksomheten. Vi ser ikke at alle deler av Forsvaret i stor nok grad har tatt dette inn over seg. Vi savner tempo og gjennomføringsevne til å videreutvikle Forsvaret i retning av et høyteknologisk forsvar, sier Svendsen.

Svendsen-utvalget mener lederkraften vil økes ved å rekruttere inn de med erfaring fra teknologiomstillinger i næringslivet og andre offentlige virksomheter. Da må flere stillinger siviliseres for å utnytte samfunnets samlede erfaring bedre.

– Det norske Forsvaret kan aldri bli størst. Skal det norske Forsvaret lykkes også i fremtiden må det det bli smartest og best på å kombinere menneske og teknologi ved å utnytte styrkene og kompetansemangfoldet i det norske samfunnet, sier Berit Svendsen.

Anbefaler mer bruk av det sivile markedet

Utvalget anbefaler å åpne Forsvaret mot det sivile arbeidsmarkedet og bruke verneplikten og førstegangstjenesten til å sikre Forsvaret dyktige talenter innenfor teknologi, cyber og cybersikkerhet. Ved å samarbeide med andre om talentprogrammer, ressurspooler og andre måter å dele på kompetanse vil attraktiviteten øke blant fremtidige arbeidstakere.

– Næringslivet står i kø for å samarbeide mer med Forsvaret om hospitering, utveksling og andre typer samarbeid. Forsvaret må bruke det sivile markedet mer, fortsetter Svendsen.

Satsing i nord

Forsvaret og næringslivet i Nord-Norge deler utfordringen med å tiltrekke seg relevant kompetanse.

– Det må tas mer på alvor at en satsing i nord har konsekvenser. Insentiver må i større grad møte individets behov. Forskning, digitalisering og automatisering kan og bør gjennomføres lokalt i nord og være et springbrett for regionen mot internasjonal kunnskapsdeling. Nord-Norge kan bli verdens fremste region for utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold, sier Svendsen.

Forsvarsministeren ser frem til å gå grundig gjennom rapporten og anbefalingene utvalget kommer med. Han mener forsvarssektoren har behov for å bli utfordret fra utsiden og tror næringslivet har erfaringer som Forsvaret kan lære av.

– Som Svendsen-utvalget påpeker, kan det norske forsvaret aldri bli størst, og derfor må det bli smartest og best på å kombinere menneske og teknologi. Det er viktig at vi stadig utvikler oss og ser etter nye løsninger for å sikre rett kompetanse til rett tid. Nå vil vi, i dialog med Forsvaret og arbeidstagerorganisasjonene, analysere rapporten og hvilke tiltak vi skal ta med oss videre, avslutter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

Svendsen-utvalgets viktigste forslag:

  • Økt lederkraft og mangfold i ledelsen må til for å gripe mulighetene og transformere Forsvaret. Da må det skapes rom for mer relevant erfaring og kompetanse rundt sjefenes bord ved å inkludere en teknologiansvarlig, en HR-ansvarlig og en økonomiansvarlig med erfaring fra næringslivet og vellykkede transformasjonsprosesser
  • Truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar
  • Forsvaret må ta samfunnsansvar ved å tilby grunnleggende innføring i digitale trusler, som del av førstegangstjenesten, og praktisk opplæring i hvordan man som soldat og sivil kan bidra til å redusere digital sårbarhet.
  • Forsvarets jobbmarked må åpnes mot det sivile og det må bli vanligere å rekruttere de med arbeidserfaring. Det bør lages talentprogrammer som åpner for mangfold i utdanning, erfaring, kjønn, alder og ansiennitet. Programmene kan forsterke et geografisk område, bygges rundt allerede inngåtte avtaler om strategisk samarbeid og/eller forene ellers små og sårbare kompetansemiljøer til felles innsats på tvers.
  • Forsvaret må finne veier til økt kompetansemangfold ved å jobbe mer systematisk med talentutvikling og åpne for alternative karriereveier. Ressurspooler, hospitering og bytte av personell må utforskes for å oppnå økt utveksling av kompetanse.
  • Forsvaret må ha en differensiert insentivpolitikk innrettet mot å se hele mennesket og som i større grad møter individets behov. Forsvaret må rydde opp i antall styrende dokumenter og særavtaler.
  • Nord-Norge kan bli verdens fremste region for brukernær utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. Det bør satses på en forsvarsklynge som forener næringsliv, samfunnsliv og Forsvaret i nord.

 Her kan du lese rapporten: Svendsen_Utvalget.pdf