Historisk arkiv

Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om overgangsregler.

Reduksjonen i minstekravet til oppbevaringstid får umiddelbar virkning for årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev som blir eldre enn fem år etter lovens ikrafttredelse. Overgangsreglene innebærer:

  1. at det for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 og 4 som er eldre enn fem år på ikrafttredelsestidspunktet må oppbevares minst til 31. juli 2014 (gjelder årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetninger, revisjonsberetninger og revisors nummererte brev), og
  2. at det fortsatt gjelder krav om 10 års oppbevaringstid for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3 som var oppbevaringspliktig på tidspunktet for ikrafttredelse (gjelder spesifikasjoner, dokumentasjon av bokførte opplysninger mv.).

Finansdepartementet gir samtidig Skattedirektoratet i oppdrag å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Det kan for eksempel gjelde primærdokumentasjon som trengs for kontroll av skatter og avgifter, samt dokumentasjon i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet. Inntil Skattedirektoratet er ferdig med sin utredning trengs overgangsregler slik at viktig dokumentasjon vil være tilgjengelig for kontroll inntil behovet for eventuelle særlige krav til oppbevaringstid er avklart.

Skattedirektoratet har frist til 13. juni 2014 med å oversende sin utredning til Finansdepartementet. Eventuelle forslag til regelverksendringer vil bli sendt på alminnelig høring, og fastsatt av departementet innen utløpet av 2014.

Når Skattedirektoratets utredning foreligger vil Finansdepartementet også vurdere behovet for å videreføre overgangsreglene på nytt.

Se også: