Historisk arkiv

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om MIFID II og MIFIR

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin andre delrapport til Finansdepartementet. Rapporten inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven, som skal bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt til økt investorbeskyttelse.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs nye direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR). 

Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed å oppheve lov om regulerte markeder (børsloven).

Hovedformålet med reguleringen er å bidra til mer transparente og velfungerende markeder samt til økt investorbeskyttelse.

Lovforslagene er nærmere omtalt i pressemeldingen [lenke] fra utvalget, og omfatter blant annet:

  • endrede regler om rapportering og offentliggjøring av handler i finansielle instrumenter
  • etablering av ny type handelsplass (organisert handelsfasilitet)
  • regulering av algoritmehandel
  • innføring av handelsplikt for clearingpliktige derivater og for finansielle instrumenter notert på handelsplass
  • strengere informasjonskrav for verdipapirforetak og regler om produkthåndtering og vederlag fra andre enn kunden
  • regler om etablering av posisjonsgrenser for varederivater
  • styrking av Finanstilsynets tilsyns- og sanksjonsvirkemidler

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Verdipapirlovutvalget ble oppnevnt 22.mai 2015 og avga første delutredning om gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet (flagging og periodisk rapportering) til Finansdepartementet i februar 2016. Utvalget skal også utrede gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til markedsmisbruksforordningen, helhetlig gjennomgang av sanksjonsreglene i verdipapirhandelloven, forslag til reviderte regler om tilbudsplikt og enkelte andre forhold.

Les mer: