Historisk arkiv

Arbeidsgruppe med rapport om evaluering av regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

En arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, har i dag overlevert sin rapport til Finansdepartementet. Arbeidsgruppen utreder handlingsrommet for endringer som kan være klart til kundenes fordel.

– Det er over 90 000 personer som er medlem av private ytelsesordninger, og det er utstedt over en million fripoliser fra slike ordninger til en verdi av 350 milliarder kroner. Kapitalen i disse ordningene skal bidra til å finansiere betydelige pensjonsutbetalinger og må derfor forvaltes godt. Arbeidsgruppens rapport gir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid med å jobbe for at pensjonsmidler forvaltes til kundenes beste, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen har sett på regelverket, er blant annet at det de siste årene har vært lav avkastning utover det avkastningsgarantiene gir, og verdiøkningen på pensjonsytelsene fra fripoliser og ytelsesordninger har vært liten.

I utredningen har arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i regelverket for private ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger og fripoliser, som er bevis på opptjente rettigheter fra slike ordninger. Arbeidsgruppens mandat har vært å vurdere om det er mulig å gjøre endringer i virksomhetsregelverket som klart er til kundenes fordel. Gruppen har vurdert effektene for kundene av ulike regelverkstiltak, men har ikke lagt frem ferdig utredete løsninger med lov- eller forskriftsutkast.

Arbeidsgruppens vurderinger kan oppsummeres som følger:

1.
Arbeidsgruppen har vurdert at å gi pensjonsleverandørene adgang til å tilby fripoliseinnehavere kompensasjon ved overgang til fripoliser med investeringsvalg, kan være klart til kundenes fordel, dersom det er gode regulatoriske rammer. Det samme gjelder en mulighet for kundene til å velge raskere utbetaling av små pensjonsytelser.

2.
Arbeidsgruppen har videre vurdert at følgende endringer samlet sett kan gi positive nettoeffekter for kundene:

  • Å gi økt adgang til å differensiere hvor mye overskudd som skal settes av til tilleggavsetninger, eller bufferfond
  • Å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett bufferfond som kan dekke negativ avkastning.

Arbeidsgruppen mener at selv om slike endringer vil kunne gi positive nettoeffekter for kundene, vil effekten av slike endringer være begrenset med dagens rentenivå og til sist avhenge av leverandørenes tilpasninger og markedsutviklingen.

3.
Arbeidsgruppen har også vurdert å gi pensjonsleverandørene adgang til midlertidig å tilføre egenkapital til kontraktene («lånt egenkapital»), og å endre overskuddsdelingen mellom kunde og pensjonsleverandør som gir større andel til leverandøren. Disse endringene fremstår ikke som klart å være til kundens fordel.

Dersom tiltakene arbeids­gruppen har drøftet, skal gjennomføres, vil det kreve videre utredninger.

Finansdepartementet vil nå vurdere eventuelle forslag til regelendringer basert på rapporten.