Historisk arkiv

Seminar:

Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den økonomiske politikken må være innrettet slik at vi er godt rustet for å håndtere usikkerhet. Både norsk økonomi og offentlige inntekter og utgifter kan utvikle seg annerledes enn ventet. Noe vil komme overraskende, andre kilder til usikkerhet kan analyseres på forhånd, slik at vi lettere kan håndtere ulike utfall. Med dette seminaret vil utvalget rette søkelyset mot finanspolitikkens tilpasning til svingninger i verdien av Statens pensjonsfond utland.

Med et fond som nesten er tre ganger større enn fastlandsøkonomien, kan svingningene innebære at banen for den forventede realavkastningen flytter seg mye på kort tid. Store endringer i fondsverdien skal fases inn over flere år. Tidligere er større fall i fondskapitalen blitt motvirket av en stor strøm av oljeinntekter inn i fondet. Ved tilsvarende fall fremover kan det bli nødvendig å redusere uttaket.

Hvordan bør budsjettpolitikken ta hensyn til usikkerheten i fondet og konsekvensene av et større fall i fondsverdien? Hvordan vil større budsjettinnstramminger påvirke norsk økonomi? Dette er spørsmål utvalget ønsker å drøfte på seminaret.

Program og mer informasjon finner du her

Mer informasjon om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål finner du her.

 

Nett-tv Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her