Historisk arkiv

Pressemeldinger

Styrker arbeidet med ansvarlige investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil styrke arbeidet med ansvarlige investeringer i Statens pensjonsfond utland. – Regjeringen er opptatt av at det skal være åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparemidler. Vi oppretter et nytt uavhengig ekspertråd som skal gi offentlige vurderinger av arbeidet med ansvarlige investeringer, sier finansminister Siv Jensen.

I meldingen om Statens pensjonsfond legger Regjeringen fram planer for å samle alle virkemidlene i arbeidet med ansvarlige investeringer i Norges Bank. Banken vil dermed overta ansvaret for å observere og utelukke selskaper.

Målet er å få en mer helhetlig strategi og bedre samvirke mellom virkemidlene. De etiske kriteriene for utelukkelse av selskaper blir ikke endret og vil bli innarbeidet i mandatet til Norges Bank. I meldingen varsler Regjeringen flere tiltak for å ivareta hensynet til at det etiske arbeidet i forvaltningen har legitimitet.

- For å styrke legitimiteten og sikre oppmerksomhet om arbeidet med ansvarlige investeringer vil vi opprette et uavhengig ekspertråd som skal vurdere hvordan banken har fylt sin rolle innenfor arbeidet med ansvarlig investeringspraksis, sier finansminister Siv Jensen. Rådet skal legge fram offentlige rapporter med sine vurderinger, som vil være en del av grunnlaget for departementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Det legges videre opp til at Norges Bank skal offentliggjøre og begrunne utelukkelser på etisk grunnlag. Prinsippene for arbeidet med ansvarlige investeringer og strategiene som brukes i eierskapsutøvelsen skal offentliggjøres, og det legges opp til at banken skal rapportere om virkningen av sitt eierskapsarbeid og bruken av virkemidlene, herunder dialog med enkeltselskaper. – Jeg legger til grunn at Norges Bank vil ha tilgang til uavhengig ekstern ekspertise knyttet til arbeidet med utelukkelse av selskaper etter kriteriene i mandatet, sier finansminister Siv Jensen.

Norge var tidlig ute med å innføre etiske retningslinjer for forvaltningen. Da retningslinjene ble innført i 2004, ble de av mange oppfattet som beste praksis. Det er også blitt bygget opp kompetanse og erfaring i Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet i de snart ti årene som har gått siden retningslinjene ble innført.

Norges Bank og Etikkrådet har gjennom sitt arbeid høstet internasjonal anerkjennelse. – Jeg har merket meg at fondets arbeid innen ansvarlige investeringer følges av mange pensjonsfond, bedrifter og av andre med interesse for miljømessige og samfunnsmessige forhold i selskapene. De endringene vi nå legger opp til bygger videre på de ressursene og den kompetansen som er bygget opp, sier finansminister Siv Jensen.

Ansvarlig investeringspraksis er et område som utvikles løpende. Både forståelsen av ledende praksis og andre internasjonale aktørers arbeid har endret seg mye siden 2004. I januar 2013 ga derfor Finansdepartementet et mandat til Strategirådet for Statens pensjonsfond utland der de ble bedt om å vurdere hvordan arbeidet med ansvarlige investeringer kan styrkes, og hvordan ressursene og kompetansen best kan utnyttes. Strategirådets rapport ble lagt fram høsten 2013 og har vært på høring.

Strategirådet, som besto av internasjonale og norske eksperter på området, har sett på hva vi kan lære både av praksis i andre store fond og forskning innen ansvarlige investeringer, samt vurdert dagens system. Rådet kom med ti anbefalinger til hvordan arbeidet med ansvarlige investeringer kan styrkes. Strategirådet mener anbefalingene sikrer at fondet fortsatt vil anses som ledende internasjonalt innen ansvarlige investeringer. – Strategirådet kom med gode innspill til hvordan ressursbruken og slagkraften i arbeidet kan styrkes, og vi følger opp anbefalingene. Mange av høringsinstansene var opptatt av åpenhet og at det etiske arbeidet i forvaltningen får tilstrekkelig oppmerksomhet. Det er hensyn jeg også har vært opptatt av å ivareta i endringene vi nå legger opp til, sier finansminister Siv Jensen.

_____________

Les mer: