Historisk arkiv

Viktige veivalg for Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Aksjeandelen, investeringer i unotert infrastruktur og retningslinjer for statsobligasjoner er sentrale temaer i fondsmeldingen for 2016.

Aksjeandelen
Aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen er den enkeltbeslutningen som har størst betydning for forventet avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland (SPU). Andelen er i dag 62,5 prosent. Aksjer har høyere forventet avkastning enn obligasjoner, men samtidig høyere risiko.

– Regjeringens foreslår å øke aksjeandelen til 70 prosent på bakgrunn av en samlet vurdering av rådene vi har mottatt. Dette forutsetter bred politisk enighet og evne til å holde fast ved investeringsstrategien, også i perioder med store utslag i verdien av fondet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Fondet skal gi høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko. Regjeringen mener at risikoen med en aksjeandel på 70 prosent alt i alt vil være akseptabel. Forslaget er ikke er begrunnet med et lavere anslag for forventet realavkastning, eller med at tidspunktet vurderes som særskilt gunstig.

Unotert infrastruktur
– Om Statens pensjonsfond utland skal investeres i unotert infrastruktur er ikke et klimaspørsmål, men først og fremst et spørsmål om risikoen i forvaltningen av fondet. Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenliknet med andre investorer. Regjeringen ønsker derfor ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå, sier finansminister Siv Jensen.

I meldingen beskrives de særlige utfordringene ved å investere i unotert infrastruktur. Omtalen vurderer politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko, blant annet med utgangspunkt i en rapport fra konsulentselskapet McKinsey. I rapporten vises det til at aktivaklassen favner bredt, fra strømproduksjon og flyplasser til sosial infrastruktur som sykehus og fengsler. Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.

Norges Bank har i et brev til Finansdepartementet pekt på at det er investeringer i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utviklede land i Europa og Nord-Amerika som ville vært mest relevante utfra risikohensyn.

– Det er bred politisk enighet om at fondet har et finansielt formål og at det ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken, sier finansminister Siv Jensen.

Retningslinjer for statsobligasjoner
Ved behandlingen av fondsmeldingen for 2015 ba Stortingets finanskomité om at det ble vurdert retningslinjer for fondets investeringer i statsobli­gasjoner, som et verktøy for Norges Bank i vurderingen av finansiell risiko.

Finansdepartementet fastsetter mandatet for Norges Banks forvaltning av SPU. Hensynet til finansiell risiko ved investeringer i statsobligasjoner anses godt ivaretatt i dagens mandat, og gjennom bankens oppfølging av bestemmelsene i mandatet. Departementet legger i fondsmeldingen opp til å endre mandatet slik at hovedstyret skal godkjenne hvert enkelt utstederland av statsobligasjoner, samt at det skal rapporteres om rutiner og systemer for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner.

– Vi har et godt rammeverk for å håndtere den finansielle risikoen ved investeringer i statsobligasjoner i fondet. Dette styrkes ytterligere med endringene som vi nå legger opp til, sier finansminister Siv Jensen.

Olje- og gassaksjer i SPU
Perspektivmeldingen 2017 drøfter ulike tiltak som kan gjøre norsk økonomi mindre sårbar for et varig fall i inntektene fra olje og gass. Salg av SPUs aksjer i olje- og gasselskaper vurderes som et uegnet og lite treffsikkert virkemiddel i denne sammenhengen.

– Et hovedmål for regjeringen har vært å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig og mer omstillingsdyktig. Da trenger vi først og fremst en kompetent arbeidsstyrke og et produktivt næringsliv. Å selge olje- og gassaksjene i fondet er et sidespor og gjør oss ikke mindre utsatt for et varig fall i oljeinntektene, sier finansminister Siv Jensen.

__________
Les mer: