Historisk arkiv

IMF: Solid vekst i norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Jeg merker meg at IMF-delegasjonen viser til at den sterke veksten i norsk økonomi er et resultat av regjeringens økonomiske politikk de siste årene, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

­Som en del av den årlige gjennomgangen Det internasjonale valutafondet (IMF) gjør av Norge, presenterte en delegasjon fra IMF i dag sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Delegasjonen har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer og arbeidslivets parter. En større rapport vil senere bli behandlet av IMFs styre.

IMF-delegasjonen slår fast at oppgangen i norsk økonomi er solid, med lav ledighet og god vekst i lønningene. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 2½ prosent i år og 2 prosent neste år. Delegasjonen mener den nøytrale budsjettpolitikken de siste årene er en forbedring fra finanspolitikken i tidligere oppgangsperioder. Fremover anbefaler den å stramme inn for å skape rom for å møte fremtidige tilbakeslag og demografiske utfordringer.

Delegasjonen peker på at boligprisene er høye, men mener de er noe mindre overvurdert enn for ett år siden. Sammen med høy gjeld i husholdningene utgjør boligmarkedet likevel en risiko for norsk økonomi og finansiell stabilitet. Delegasjonen advarer mot å myke opp tiltakene i boliglånsforskriften, som begrenser risikoen. Den høye prisveksten i markedet for næringseiendom er bekymringsfull. Delegasjonen støtter økningen i motsyklisk kapitalbuffer fra utgangen av 2019.

– Jeg deler IMF-delegasjonens bekymring for at utviklingen i eiendomsmarkedene og i husholdningens gjeld kan utgjøre en risiko for norsk økonomi. Samtidig er det gledelig at delegasjonen mener at boligmarkedet har blitt mindre overpriset det siste året. Regjeringen har innført tiltak for å dempe veksten i husholdningenes gjeld og de galopperende boligprisene, som særlig rammet førstegangskjøpere. Vi ser nå at disse virker, sier finansministeren.

IMF-delegasjonen legger vekt på at norsk økonomi står overfor langsiktige utfordringer. Å opprettholde høy sysselsetting samtidig som befolkningen aldres, krever tiltak som kan få en større andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder inn i arbeidsmarkedet. Delegasjonen mener helserelaterte ytelser peker seg ut som et område der behovet for å gjøre endringer er stort. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som mottar slike ytelser er langt høyere i Norge enn i andre nordiske land.

– Regjeringens politikk skal bidra til at vi får et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. At vi får flere i arbeid, er avgjørende. Jeg deler IMFs syn på at det er behov for å se på hva som kan gjøres for at flere deltar i arbeidsmarkedet. Vi følger nøye med på hva som vil komme ut av det videre arbeidet i Sysselsettingsutvalget, som blant annet ser på hvordan andelen av befolkningen som mottar ytelser kan reduseres, avslutter finansministeren.

IMFs delegasjon ble ledet av Jacques Miniane.

Les mer:

 

Nett-tv Pressekonferanse - IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her