Historisk arkiv

Pressemelding fra utvalget som har vurdert skattlegging av vannkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk, overleverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet oppnevnte utvalget den 22. juni 2018. Ekspertutvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av kraftverksbeskatningen. Hovedoppgaven har vært å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.

Utvalget har kommet med forslag som vil gi selskapene insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Det blir dermed større verdier som kan fordeles mellom selskap, staten, kommuner og fylkeskommuner.

Utvalgets hovedfunn:

  • Konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomheten i kraftverket. Det svekker selskapenes insentiv til å investere og lønnsomme ressurser kan gå tapt.
  • Med en nøytral grunnrenteskatt vil selskapene ha insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, på like vilkår som øvrig næringsliv.
  • Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift samt å normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk. Grunnrenteskattesatsen må økes fra 37 til 39 prosent, hvis de samlede offentlige inntekter skal holdes uendret.

Forslagene vil isolert sett redusere kraftinntektene til kommuner og fylkeskommuner. En ønsket fordeling mellom staten, kommuner og fylkeskommuner kan fortsatt oppnås ved egne ordninger for omfordeling av inntekter. Dette bør vurderes nærmere ved oppfølging av utvalgets forslag.

Utvalget anbefaler også andre justeringer i skattevilkårene for vannkraft. Nedre grense i grunnrenteskatten reduseres fra 10 000 til 1 500 kVA. Inntekter fra opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskatten. Friinntektsrenten i grunnrenteskatten skal være en risikofri rente, men utvalget er delt i hvordan denne risikofrie friinntektsrenten bør fastsettes.

Videre anbefaler utvalget å endre grunnlaget for eiendomsskatt til skattemessig verdi av driftsmidler der produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettigheter ikke inngår i grunnlaget. Utvalget anbefaler også at det gjøres en vurdering av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.

For mer utfyllende sammendrag, kan du lese kapittel 2 i utredningen.

Les mer:

Innspill til utvalget: