Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Lettelser i elavgiften for solkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen varsler endringer i fritak for elavgiften for solkraft til eget bruk.

– Jeg synes det er bra at flere benytter klimavennlige løsninger som solkraft. Denne endringen vil gjøre det enklere for forbrukere av egenprodusert solkraft og utnytte fritaket for elavgift, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Arbeidet med saken er omtalt i Statsbudsjettet 2021. Regjeringen følger nå opp med å sende et forslag om endringer på høring.

For å oppfylle fritaket for solkraft i dag må kraften: 1) være til eget bruk, 2) være produsert i egne anlegg, og 3) bli fordelt via internt ledningsnett. Vilkår tre gjør det vanskelig blant annet for borettslag og sameier å utnytte fritaket i elavgiften, fordi elektrisiteten normalt leveres over det ordinære ledningsnettet.

Forslaget innebærer at vilkåret om internt ledningsnett fjernes. Samtidig foreslår regjeringen en øvre terskel for solcelleanleggets kapasitet som vilkår for fritak.

Se omtale i Prop. 194  LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. punkt 15.6.