Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Skatt på vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Inntektene fra avgiften skal fordeles til vertskommunene.

– Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022, som vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

En produksjonsavgift vil måtte betales uavhengig av lønnsomhet, og den bør derfor være moderat. Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022, og forslag til regelverk vil bli sendt på høring.

– Det er viktig for oss å bidra til at kommunene sitter igjen med en større andel av verdiskapingen fra vindkraften. Jeg håper dette vil kunne være et bidrag til å senke konfliktnivået knyttet til vindkraft, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Med dette følger regjeringen opp stortingsmeldingen om vindkraft (Meld. St. 28 (2019-2020) der det ble varslet at regjeringen ville vurdere lokal kompensasjon, og de påfølgende anmodningsvedtakene fra Stortinget om beskatning og lokal kompensasjon.

Se omtale i Meld. St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 punkt 5.3.