Historisk arkiv

Vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet vil også aktiviteten i kriserammede bedrifter ta seg opp igjen, og behovet for å tilføre likviditet gjennom skatteutsettelser avta. Samtidig kan det være krevende for næringsdrivende å betale inn nye krav og utsatte krav samtidig.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringene som blir foreslått vil anslagsvis gi et provenytap på om lag 150 millioner kroner i 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til om lag 4,8 milliarder kroner, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

Tabellen under viser merverdiavgiftskrav fordelt på hovednæringsgrupper. Tabellen viser også gjennomsnittlig utsatt beløp per aktør. I tillegg viser den hvor store tilskudd som næringen har mottatt gjennom ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronapandemien. Tabellen viser videre årsveksten i næringen, målt ved endringer i verdiskapingen (bruttoproduktet).

Statistikk over næringer med utsatt merverdiavgiftskrav (mva.)

Hovednæringsgruppe

Utsatt mva.
Mill. kroner

Antall aktører med utsatt mva.

Gjennomsnittlig
utsatt mva.
Mill. kroner

Tilskudd* under
koronapandemien
Mill. kroner

Årsvekst.**
Prosent

Bygge- og anleggsvirksomhet

880

1151

0,8

320

-3 %

Varehandel, reparasjon av motorvogner

820

1390

0,6

1 220

0 %

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

540

749

0,7

1 370

0 %

Forretningsmessig tjenesteyting

450

446

1,0

960

-19 %

Industri

320

301

1,1

1 020

-3 %

Overnattings- og serveringsvirksomhet

190

825

0,2

2 650

-30 %

Transport og lagring***

110

317

0,3

1 490

-14 %

Informasjon og kommunikasjon

110

236

0,5

990

-1 %

Omsetning og drift av fast eiendom

100

269

0,4

400

0 %

Andre næringer / ukjent næring

260

665

0,4

1 920

-2 %

Sum

3780

6349

 

12 340

-3 %

* Tilskudd inkluderer utbetalinger gjennom ekstraordinære tiltak og tiltak med doblet ramme fra statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler på regjeringen.no/koronadata per 14. april 2021, som i hovedsak omfatter kompensasjonsordningene, lønnstilskuddsordningen og ulike tilskuddsordninger under Innovasjon Norge.

** Målt ved endringer i bruttoproduktet i basisverdi i faste priser fra 2019 til 2020.

*** Endringer i bruttoprodukt i transport utenom utenrikssjøfart samt post og lagring.

Kilder: Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Om den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse av skatte- og avgiftskrav:

  • Innført i juni 2020 for å dempe likviditetsbelastningen for bedrifter og næringsdrivende som er rammet av koronapandemien og smitteverntiltakene.
  • Gjør det enklere å søke og få innvilget utsatt innbetaling av skatte- og avgiftskrav.
  • Omfatter de fleste skatte- og avgiftskrav og krav som blir innkrevd etter lov om Statens innkrevings­sentral.
  • Gjelder til 30. juni 2021, med unntak for merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Fra 1. juli 2021 vil det fortsatt være mulig å søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.
  • Forsinkelsesrenten er åtte prosent i utsettelsesperioden, i tråd med tidligere forslag som Stortinget har sluttet seg til.

Oversikt over øvrige støttetiltak til norske bedrifter.