Statistikkbank for næringspolitiske virkemidler

Statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler inneholder statistikk på tildelinger per uke fra det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Statistikkbanken gir informasjon om tildelinger fra virkemiddelapparatet og en rekke andre offentlige aktører til næringslivet. Den viser ulike former for tilsagn som statlige aktører har innvilget til private norske foretak, eller til prosjekter hvor private norske foretak er samarbeidspartnere med offentlige foretak gjennom ulike næringspolitiske virkemidler. Tilsagn til enkeltmannsforetak er utelatt av personvernhensyn. 

Statistikkbanken blir oppdatert hver måned og inneholder data fra uke 1 i 2020.

Statistikkbanken ble opprettet i januar 2020 for å vise hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen. Staten har mange virkemidler og ordninger for å fremme et innovativt og mangfoldig næringsliv. Under koronakrisen ble det vedtatt en rekke tiltak for å hjelpe bedriftene med å håndtere de umiddelbare konsekvensene av krisen. I tillegg fikk flere av de eksisterende virkemidlene utvidede rammer. Mange av virkemiddelaktørene benyttet seg også av handlingsrommet som ligger i mange ordinære ordninger for å tilpasse tilbudet til behovene i næringslivet.

SSB publiserer i tillegg årlig en oversikt over tildelinger fra nærings- og forskningspolitiske virkemidler. Denne statistikken gir en oversikt over ulike former for bistand fra det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, forskning og utvikling. Statistikken beskriver både virkemiddelapparatets bevilgninger til norske foretak og andre typer mottakere, samt kjennetegn ved norske foretak som mottar støtte gjennom virkemiddelapparatet.

 

Lån, garantier, tilskudd, egenkapitalinvesteringer, rådgivning og kompensasjonsordninger tilgjengelig for næringslivet under krisen.

Følgende virkemiddelaktører er inkludert i statistikkbanken:

 • Eksportkreditt
 • ENOVA 
 • GIEK 
 • Fylkeskommunene
 • Horisont 2020
 • Innovasjon Norge
 • Investinor
 • NAV (permitterings- og refusjonsordningen)
 • Norges forskningsråd (tildelinger der næringslivet er kontrakts- eller samarbeidspartner)
 • Nysnø
 • Siva
 • Skatteetaten (kompensasjonsordningen)
 • SkatteFUNN

Statistikkbanken er bygget opp slik at hver observasjon er en tildeling til ett foretak. Hvert foretak er identifisert med et organisasjonsnummer. I tillegg inneholder hver observasjon informasjon om hvilken uke tildelingen ble vedtatt og størrelsen på tildelingen. Denne informasjonen har vi innhentet fra virkemiddel aktørene. For en nærmere beskrivelse av datagrunnlaget, se siden «Om datagrunnlaget» i statistikkbanken.

Følgende kjennetegn ved hvert foretak er innhentet fra Enhetsregisteret:

 • Geografisk plassering
 • Næringskode (NACE-klassifisering)
 • Antall ansatte
 • Alder på foretaket

Videre er virkemidlene klassifisert enten som lån, tilskudd, garanti, rådgivning, nettverksbygging, profilering eller tilførsel av statlig egenkapital. Kategoriseringen er i tråd med SSBs virkemiddeldatabase.

Tilgang til rådata

Kontaktinfo