Historisk arkiv

Første årlige melding om kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem den første årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

- Vi følger nå opp det vi lovet i regjeringsplattformen. Vi har behov for en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet. Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet er et viktig grunnlag for å skape pasientens helsetjeneste. Med en årlig stortingsmelding ønsker vi å øke oppmerksomheten om kvalitet og pasientsikkerhet i den nasjonale helsepolitikken og gjøre det mulig å følge utviklingen over tid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hvorfor en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet?

Stortingsmeldingen skal gi en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

- For å forbedre helse- og omsorgstjenesten må vi ha kunnskap og åpenhet om hvilke områder det er viktig å rette oppmerksomheten mot når målet er å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten. Det er i dag for mye variasjon i kvalitet i helsetjenestene og for mange blir skadet eller dør som følge av svikt og mangler i helsetjenesten, sier Høie.

Som grunnlag for meldingen er det hentet informasjon fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatnings årsrapporter for 2013. Andre kilder er Kunnskapssenterets meldeordning, sluttrapporten fra pasientsikkerhetskampanjen og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.

Meldingen peker på utfordringer

Meldingen viser gjennomgående utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Kommunikasjon, samhandling, pasientskader og ledelse er utfordringer som flere av kildene peker på.

- Vi må ha gode systemer for å redusere risikoen for komplikasjoner og svikt. Den eneste måten å lære av uønskede hendelser, er å være åpne om dem. Åpenhet om det som går galt er også viktig for å skape tillit hos pasienter og pårørende. God ledelsesforankring og en kultur som stimulerer til læring og forbedring er avgjørende for å forebygge pasientskader og forbedre kvaliteten i tjenesten, sier Høie.

Stortingsmeldingen lanserer ikke nye tiltak. Det pågår allerede et omfattende arbeid for å sikre bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Kvalitet og pasientsikkerhet vil også være tema i flere av stortingsmeldingene og planene som Regjeringen vil legge frem i 2015.

Hva skal vi bruke kunnskapen til?

Stortingsmeldingen gir Stortinget en anledning til å drøfte utfordringer for å skape en bedre helsetjeneste for pasientene. - Vi ønsker høy politisk bevissthet og stor oppmerksomhet om dette arbeidet. Det viktigste fremover nå, er at ledere i samarbeid med personell og brukere evner å endre praksis og kultur slik at pasientens sikres likeverdig tilgang til gode og trygge tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les meldingen Kvalitet og pasientsikkerhet 2013

Les mer om kvalitet og pasientsikkerhet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter