Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Folkehelsesatsing skal bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bevilge 56,1 millioner kroner til å etablere et program for å styrke kommunens arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel.

– Kommunene mener selv at psykisk helse er den størst folkehelseutfordringen de har. De er tydelige på at noe må gjøres, men er usikre på hvilke tiltak som virker. Derfor vil regjeringen styrke kommunenes mulighet for å prøve ut nye måter å jobbe på for å fremme barn og unges psykiske helse og drive rusforebygging, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Å styrke tilbudet innen psykisk helse har vært en av de store satsingene innen denne regjeringens helsepolitikk. I Folkehelsemeldingen fra 2015 satte regjeringen som mål at psykisk og fysisk helse skulle være likeverdige områder i folkehelsearbeidet. Det nye programmet for folkehelsearbeid i kommunene er i tråd med dette målet og følger opp på en god måte.

Folkehelsesatsingen er en tiårig satsing fra 2017–2027. For 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 56,1 millioner kroner, som skal brukes slik:

  • 46,1 millioner kroner til lokale utviklingstiltak som kanaliseres gjennom fylkene som er med i programmet
  • 10 millioner kroner foreslås til kunnskapsstøtte og evaluering for å sikre at kunnskap og erfaringer om gode tiltak kan deles med andre kommuner

Kommunene skal være innovative og komme med forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Staten, fylkeskommunene og KS skal bidra til at kommunene kan få støtte til å drive utviklingsarbeid og legge til rette for å spre de gode modellene.

Tilskuddsordningen skal være en drivkraft for kommunene som vil komme i gang med systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.