Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Fortsatt satsing på rus og psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår 345 millioner kroner til å følge opp Opptrappingsplanen for rusfeltet. Psykologkompetansen i kommunene styrkes med 20 millioner kroner.

- Vår regjering fortsetter å prioritere rus og psykisk helse. Ventetiden på rusbehandling er allerede redusert med 40 prosent. Budsjettforslaget viser at vi har en helhetlig satsing både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår å følge opp opptrappingsplanen for rusfeltet med 345 millioner kroner, nå til sammen 886 millioner kroner. Det vil gi flere nye stifinnerenheter, styrket fengselshelsetjeneste og økt kunnskap om effekt av tiltak til rusavhengige gjennom Forskningsrådets program Helsevel.

«Den gylne regel» innen spesialisthelsetjenesten skal videreføres. Det vil si at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg skal være større enn for vanlig sykehusbehandling.

Kommunenes frie inntekter styrkes med 300 millioner kroner med bakgrunn i opptrappingsplanen.

Regjeringen vil ha flere psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ved utgangen av 2015 hadde over halvparten av landets kommuner og bydeler rekruttert psykolog, og i 2016 la regjeringen til rette for inntil 150 nye psykologårsverk.

- Når mennesker opplever at de trenger en profesjonell fagperson å snakke med om sine psykiske helseplager, er det viktig at hjelpen er nær og at fagpersonene har tid til å lytte. Det sørger vi for med vår satsing på psykologer i kommunene. Vi styrker psykologkompetansen med 20 nye millioner kroner i 2017. Det gir rom for minst 65 nye årsverk, sier Bent Høie.

Tilskuddet til bruker- og pårørendetiltak på rus- og psykisk helsefeltet foreslås styrket med seks millioner kroner.

Arbeidet med å innføre pakkeforløp for psykisk helse og rus er i gang. Helsedirektoratet har laget en plan for 22 pakkeforløp. De sju første pakkeforløpene vil, etter planen, bli satt i verk fra 2018. Innen 2020 skal i alt 22 pakkeforløp innen psykisk helse og rus være implementert.

Regjeringen viderefører kravet til omstilling ved å overføre oppgaver og ressurser fra sykehus til distriktspsykiatriske sentre, slik at gode spesialiserte tilbud blir lettere tilgjengelig lokalt.

Ordningen med fritt behandlingsvalg som trådte i kraft i 2016, er i gang for områdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling og noen deler av vanlig sykehusbehandling.

I meldingen til Stortinget Fremtidens primærhelsetjeneste ble det varslet at den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold også skulle omfatte brukere med psykisk helse og rusproblematikk fra 2017. Det foreslås derfor overført 86,5 millioner kroner fra de regionale helseforetakenes til oppbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i kommunene.