Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Regjeringen vil gi mer likeverdig tilgang til legemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å heve fullmaktsgrensen til 100 millioner kroner, og å styrke Statens legemiddelverk med åtte millioner kroner. Forslagene skal bidra til å sikre pasienter likeverdig, rettferdig og rask tilgang til legemidler.

Forslaget om å heve fullmaksgrensen for når et legemiddel kan gis forhåndsgodkjent refusjon fra 25 til 100 millioner kroner er i tråd med Stortingets vedtak under behandlingen av stortingsmelding om Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering. Samtidig endres navnet fra bagatellgrense til fullmaktsgrense. 

Fra 1. januar 2018 innføres endringer i blåreseptregelverket i tråd med de vedtatte prinsippene for prioritering. Alle nye legemidler skal metodevurderes før det kan gis refusjon. Det betyr at det skal gjøres en vurdering av nytte, ressursbruk og sykdommens alvorlighet for et nytt legemiddel tas i bruk.

For å sikre at metodevurderingene gjennomføres innen fastsatte tidsfrister, foreslår Regjeringen seks millioner kroner for å øke Legemiddelverkets kapasitet til å gjennomføre metodevurderinger av legemidler på folketrygden. I tillegg foreslås to millioner kroner til prisforhandlinger for legemidler finansiert over folketrygden.

Regjeringen har sett på hele blåreseptordningen i tråd med prinsippene for prioritering, vedtatt av Stortinget. Det betyr at når folketrygden dekker utgifter til legemiddelbehandling, vet vi at nytten står i forhold til ressursbruk og alvorligheten til sykdommen som behandles.

Bidragsordningen er en gammel ordning som er videreført fra før blåresept ble innført, og bygger ikke på Stortingets prinsipper for prioritering. Regjeringen foreslår derfor å gradvis avvikle den delen av bidragsordningen som gjelder reseptpliktige legemidler.

Pasienter som i dag får støtte i denne delen av bidragsordningen, vil fortsatt kunne få dette etter søknad, med mindre de dekkes av andre ordninger. Avviklingen skjer med andre ord primært gjennom at nye pasienter ikke får tilgang til ordningen. Med det nye regelverket vil finansieringsansvaret for flere legemidler bli overført til helseforetakene, og noen legemidler vil i større grad kunne dekkes av blåreseptordningen.