Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. I tillegg foreslår regjeringen å øremerke 3 millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle.

De aller fleste barn og unge begår ikke kriminalitet, og utbredelsen av gjengkriminalitet er liten i Norge. Samtidig er det utfordringer med en liten gruppe ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet og som står i fare for å bli rekruttert til gjengmiljøer.

– Barn og unge som begår kriminalitet er en utsatt gruppe, med sammensatte utfordringer. Det er viktig å forhindre at disse begår ytterligere kriminalitet etter gjennomført straff. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Midlene skal bidra til å styrke kriminalomsorgen og konfliktrådet.

Styrking av kriminalomsorgen

Unge voksne har større behov for individuell tilrettelegging enn eldre innsatte i fengsler. Regjeringen foreslår derfor 5 millioner kroner til ungdomsteam i kriminalomsorgen som vil gi unge voksne i aldersgruppen 18 til 24 år en forsterket oppfølging. Forslaget er en videreføring av midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2021.

– Det sitter til enhver tid om lag 390 unge mellom 18 og 25 år i norske fengsler. Ungdomsteamet kan gjøre de unge bedre rustet til et liv uten kriminalitet, sier Monica Mæland.

Styrking av konfliktrådene

Det er en utfordring at det går for lang tid mellom lovbrudd og straffereaksjon. Dette øker risikoen for nye lovbrudd og gjør arbeidet for å få ungdommen tilbake til et liv uten kriminalitet vanskeligere. På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen til konfliktrådet med 3 millioner kroner for å styrke konfliktrådets kapasitet til å gjennomføre koordineringen av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

– Barn og unge som begår lovbrudd må møtes med en rask reaksjon og tiltak som virker. En styrking av konfliktrådet vil bidra til raskere iverksetting og tettere oppfølging, sier Mæland.

Exit-program for gjengkriminelle

Det kan være vanskelig å bryte ut av kriminelle gjengmiljøer. For å bryte ut av et slikt miljø er det avgjørende at det aktuelle gjengmedlemmet opplever at det finnes muligheter for å etablere et nytt liv uten kriminalitet. Regjeringen foreslår derfor å øremerke 3 millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle. Det foreslås 1 million kroner til Oslo kommunes EX/IN-prosjekt og 2 millioner kroner til Forandringshuset i regi av KFUK/KFUM

– Vi må sørge for at de som er en del av kriminelle gjengmiljøer opplever at det finnes alternativer til et liv med kriminalitet. Regjeringen foreslår å øremerke midlene til miljøer som allerede har kompetanse og erfaring på dette viktige området, sier Monica Mæland.

En innsats over tid

Regjeringen har prioritert innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet over tid. Innsatsen i justissektoren har flere ganger i regjeringsperioden blitt styrket gjennom midler til politiet, konfliktrådet og kriminalomsorgen.

I tillegg til budsjettet, har regjeringen jobbet med endringer i straffeloven knyttet til ungdoms- og gjengkriminalitet. Regjeringen har foreslått for Stortinget å forby deltakelse og rekruttering til kriminelle gjenger, klarere regler for å inndra kriminelt utbytte og forbud mot å dele voldsfilmer. Regjeringen har også forbudt machete.

– Samtidig er det viktig å understreke at forebygging av kriminalitet ikke er noe som justissektoren har ansvaret for alene. Et tverrsektorielt samarbeid og tjenestetilbud er nødvendig for å kunne forebygge. Nettopp av denne grunn er samarbeid og koordinering på tvers et viktig tema i stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, sier Monica Mæland.

Regjeringen fremmet før sommeren en egen stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Meldingen gjennomgår status, oppsummerer igangsatt arbeid, identifiserer gjenstående utfordringer og peker ut en videre politikk på området.