Forsiden

Historisk arkiv

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag presenterer regjeringen et bredt spekter av tiltak for å forebygge at barn og unge rekrutteres til kriminalitet i den nye stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge.

– Gjengkriminalitet er en betydelig samfunnsutfordring. Kriminelle gjenger begår alvorlig kriminalitet som skaper utrygghet. Vi må hindre rekruttering gjennom å forebygge barne- og ungdomskriminalitet. Det er ikke et arbeid for justissektoren alene, men krever en bred innsats på tvers av sektorer. Derfor er denne meldingen utarbeidet i samarbeid mellom syv departementer, forteller justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak som vil bidra til tidlig innsats og å styrke det forebyggende arbeidet innenfor barnevern og helsetjenesten. For å hindre at ungdom begår lovbrudd og hindre gjentagelse er det avgjørende at de får riktig hjelp. Hjelpetilbudet til barn og unge med atferdsvansker, psykiske helseplager, volds- og aggresjonsatferd og skadelig seksuelle atferd skal videreutvikles.

– De aller fleste barn og unge begår ikke kriminalitet og det er lite innslag av gjengkriminalitet i Norge. Slik vil vi fortsatt at det skal være, sier justis- og beredskapsministeren.

Gjengangere

– Selv om mye fungerer bra, er det grunn til bekymring for gruppen ungdommer som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Disse ungdommene står også i fare for å bli rekruttert til kriminelle gjenger. Kriminelle gjenger utgjør en trussel for det norske samfunn og må bekjempes. Derfor har regjeringen over flere år styrket innsatsen mot gjengkriminalitet, sier Mæland.

Ungdom som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet har ofte sammensatte utfordringer. Derfor er innsats overfor ungdom med atferdsproblemer viktig. Det samme er tilbud til ungdom som sliter med psykiske problemer, ungdom med volds- og aggresjonsatferd og skadelig seksuell atferd. I arbeidet med stortingsmeldingen er det avholdt møter med representanter fra straffesakskjeden, men der også andre viktige aktører har kommet med nyttige innspill.

– Vi har lyttet til innspillene, også de som kommer fra ungdom selv og organisasjoner og virksomheter som jobber for og med barn og ungdom. Meldingen som nå legges frem viser bredden i arbeidet som også omfatter tiltak for å inkludere barn og unge fritidsaktiviteter, hindre frafall i skolen og redusere arbeidsledighet, sier Monica Mæland.

Meldingen dekker mange temaer, men det aller viktigste er:

  1. Vi skal forebygge mer kriminalitet: Regjeringen har denne våren fremmet lovforslag som skal gjøre det lettere for offentlige etater å dele informasjon som ellers er taushetsbelagt. På den måten kan politiet på et tidlig tidspunkt få kjennskap til personer som beveger seg i kriminell retning, og stanse det før det eskalerer.
  2. Ungdom som begår kriminalitet skal følges opp raskere og mer effektivt: Politiet har fått tilført både penger og ressurser, og i tillegg endrer vi nå reglene for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff slik at flere kriminelle ungdommer får en reell straffereaksjon
  3. Innholdet i ungdomsoppfølgingen og ungdomsstraffen skal styrkes: Justis- og beredskapsdepartementet skal etablere et mer forpliktende samarbeid om innholdet med helse, skole og barnevern. Slik sikrer vi at innholdet i soningen blir mer målrettet og av høyere kvalitet.
  4. Vi skal bekjempe gjengkriminalitet gjennom en rekke lovendringer: Forbud mot deltakelse i og rekruttering til gjenger, macheteforbud, mer inndragning av kriminelt utbytte og forbud mot å dele voldsfilmer, i tillegg til en særskilt satsing mot gjengkriminalitet gjennom Revidert nasjonalsbudsjett. Vi vurderer også å innføre oppholdsforbud og bruk av elektronisk kontroll over kriminell ungdom som tiltrekkes områder preget av kriminalitet.

Det er over 20 år siden sist det ble utarbeidet en stortingsmelding om barne- og ungdomskriminalitet. Kriminalitet har store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Regjeringens politikk er å forebygge gjennom tidlig og samordnet innsats og forhindre gjentagelse gjennom effektive straffereaksjoner. Dette er også viktig for å forebygge gjengkriminalitet. For å bekjempe kriminelle gjenger trengs et tilstedeværende politi og et regelverk som bidrar til å gi politiet de verktøy de har behov for i arbeidet mot gjengkriminalitet.

Meld. St. 34 (2020–2021) Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet