Meld. St. 34 (2020–2021)

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer. Gjentakelse skal forhindres gjennom behandling og effektive straffereaksjoner. Utsatte barn, unge og familier må fanges opp og få hjelp med sine utfordringer. For å bekjempe gjengkriminalitet trengs innsats over tid. De som begår kriminalitet må bli stoppet og straffet på en måte som motvirker nye straffbare handlinger. De aller fleste barn og unge begår ikke kriminalitet, og det er lite innslag av gjengkriminalitet i Norge. Likevel er det bekymring knyttet til en liten gruppe som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet. Disse ungdommene starter ofte tidlig og er i fare for å bli rekruttert til kriminelle gjenger. For å lykkes trengs et helhetlig og godt tjenestetilbud på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Barn og ungdom som begår lovbrudd har ofte psykiske helseproblemer og atferdsvansker som de trenger hjelp med. Det er ønskelig med en straffegjennomføring for barn og unge som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger, behov og ressurser, men som også setter klare grenser og gir et allmennpreventivt signal. For å forebygge ny kriminalitet, er det viktig med en rask reaksjon og samarbeid og godt innhold i straffegjennomføringen. Kriminelle gjenger skaper utrygghet i samfunnet og må bekjempes. I arbeidet mot gjengkriminalitet er det viktig å hindre rekruttering, ha effektive verktøy for å bekjempe gjengene og sørge for at det finnes muligheter til et liv uten kriminalitet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget