Historisk arkiv

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

Fra dette tidspunktet åpnes det for at alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits. Vi åpner også for at alle utlendinger som bor i såkalte lilla land kan komme inn til Norge. Dette er land utenfor EØS/Schengen som Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at kan ha noe mildere restriksjoner.

– Vi har levd lenge med strenge tiltak på grensene. Dette har vært viktig for å bekjempe importsmitte. Når vi nå går over til en normal hverdag, legger regjeringen opp til en gradvis nedtrapping av begrensningene på innreise til landet. Dette vil skje under nøye overvåking, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Den første fasen av nedtrappingen av innreiserestriksjonene starter lørdag 25. september kl. 16, den neste fasen vil etter planen bli vurdert i siste halvdel av oktober.

Endringer i fase 1

Følgende endringer trer i kraft 25. september 2021 klokken 16:

Innreise

 • Innreiserestriksjonene, altså begrensningene på hvem som får lov til å komme inn i Norge, oppheves for EØS/Schengen og lilla land. Det innebærer at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak.
 • Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for de som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart, og det er er laget god informasjon til de reisende.
 • Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. 

Karantene og testing

 • Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
 • Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
 • Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.
 • Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.
 • Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.
 • Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.
 • Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

Endringer i fase 2

I fase 2 legger regjeringen opp til at begrensningene på hvem som får reise inn i landet oppheves også for alle land på EUs tredjelandsliste. Karanteneplikten fjernes, først for land innen EØS/Schengen og lilla land, og deretter for alle land på EUs tredjelandsliste.Tilsvarende lettelser vil gjøres for testkravet på grensen og krav om innreiseregistrering.

Endringer i fase 3

I fase 3 vil det vurderes nærmere hvilke begrensninger det vil være på innreise til Norge og tilhørende karanteneregler. Fullmaktene beholdes. Krav om test ved ankomst og PCR-test er avviklet i fase tre, men kan gjeninnføres ved behov. Det vil være beredskap for grensekontroll i indre Schengen.

Gradvis nedtrapping av teststasjoner

Regjeringen legger opp til en gradvis nedtrapping av teststasjonene gjennom tre faser. I fase 1 opprettholdes teststasjoner ved flyplasser med utenrikstrafikk, ved Svinesund og Storskog. For øvrige teststasjoner beslutter kommunene selv om testingen skal skje på grenseovergangen eller i kommunen med grenseovergang. I fase 2 opprettholdes teststasjonene på Gardermoen, Svinesund og Storskog, mens øvrige teststasjoner avvikles og reisende over andre grenseoverganger tester seg i destinasjonskommunen. I fase 3 er det ingen tilbud om testing på grensen, men kommunene har beredskap til å kunne sette i gang grensetesting i løpet av få dager.

Gradvis nedtrapping av grensekontrollen

Regjeringen legger opp til en gradvis nedtrapping av grensekontrollen gjennom tre faser. Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for personer som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når et testtilbud er klart. Så antallet godkjente grensepasseringssteder vil øke når teststeder i kommunene er på plass. Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. Gjenåpning av de stengte grenseovergangene og avvikling av indre Schengen-grensekontroll vil vurderes fortløpende, men vil blant annet være avhengig av den kommunale testkapasiteten. I fase 2 gjennomfører politiet kunnskapsbaserte stikkprøvekontroller på indre Schengen-grense. Innreise er tillatt over alle grenseoverganger. Det er ordinær grensekontroll på ytre Schengen-grense, med veileding om gjeldende smittevernregler. I fase 3 har politiet beredskap for gjenetablering av grensekontroll på indre Schengen-grense i løpet av få dager.     

Gradvis nedtrapping av Nasjonalt kontrollsenter

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende reduserer bemanningen gradvis og avslutter kontroll og rapporteringsfunksjonen 31. oktober. Etter dette opprettholdes en bemanning som gjør det mulig å gi informasjon på SMS til reisende med test- og karanteneplikt. Beredskap for å kunne reetablere kontrollsenteret opprettholdes ut 2021. Eventuell forlenget beredskap etter dette vurderes innen utgangen av 2021.

Endringer for Svalbard og for kystcruise på Svalbard
Kravet om at innreisekarantene skal gjennomføres på fastlandet før videre reise til Svalbard videreføres. Regjeringen fjerner kravet til negativ koronatest før avreise til Svalbard. I tillegg oppheves kravene til gjennomføring av reiselivsaktiviteter og begrensningen i beleggsutnyttelse for hoteller og overnattingssteder på Svalbard. Kravene til gjennomføring av kystcruise på Svalbard oppheves i utgangspunktet, men det vil fortsatt være begrensninger når det gjelder ilandstigning på Svalbard og krav om at skipet skal returnere til hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftet smitte om bord. Endringene trer i kraft fra 25. september klokken 16.00. Det midlertidige forbudet mot internasjonale charterflygninger til Svalbard videreføres.

Endringer for kystcruise langs norsk fastlandskyst

Regjeringen opphever i hovedsak kravene til gjennomføring av kystcruise langs norsk fastlandskyst. Begrensningene knyttet til ilandstigning videreføres. Unntak fra karanteneplikt for mannskap på kystcruise videreføres, men med enkelte mindre endringer som følge av andre endringer i det generelle innreiseregelverket. Endringene trer i kraft fra 25. september klokken 16.00.

Arbeidstilsynet skal fortsatt forhåndsgodkjenne oppholdsssted

Utenlandske arbeids- og oppdragstakere som har fått innreise etter de søknadsbaserte ordningene som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet, skal fortsatt  gjennomføre innreisekarantenen på et egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet eller på et karantenehotell. Kravet om at Arbeidstilsynet forhåndsgodkjenner egnet oppholdssted opprettholdes i den første fasen av lettelser av innreisetiltak.

Gradvis avvikling av innreiseregler og tiltak i "En normal hverdag med økt beredskap"

Restriksjon/råd/tiltak

Fase 1

Fase 2

Fase 3

UDs reiseråd

Oppheves 1. oktober. Erstattes med reiseråd for spesifikke land.

 

 

Innreiserestriksjoner (hvem som slipper inn i landet)

Oppheves for EØS/Schengen og lilla land.

Oppheves for alle land på EUs tredjelandsliste.

Vurderes senere.

Karanteneplikt

Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje land.

Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år, men plikt til test på grensen opprettholdes, og test etter tre døgn anbefales.

Voksne reisende fra karantenepliktige land kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Fjernes først fra land innen EØS/Schengen og lilla land. Etter ny vurdering; fjernes for alle land på EUs tredjelandsliste.

 

Hvis de ikke fjernes for alle land på EUs tredjelandsliste, vurderes det for å åpne for karanteneunntak for personer som kan fremvise ikke-verifiserbare vaksinebevis.

 

Det kan gjeninnføres

innreisekarantene for enkelte land med bekymringsfull smitteutvikling

Vurderes senere.

 

 

Karantenehotell

Opprettholdes inntil videre som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested.

 

Nedskaleres.

 

Test før ankomst

Avvikles.

 

 

Test ved ankomst

 

Avvikles for reisende fra grønne og oransje land. Beholdes for reisende som ankommer fra et land med karanteneplikt.

Avvikles gradvis med karanteneplikten. Testkravet kan gjeninnføres ved

behov for land

med bekymringsfull

smitteutvikling.

 

 

PCR-test etter ankomst

Frivillig PCR-test etter 3 døgn for innreisende med karanteneplikt.

Fjerne obligatorisk PCR-test sju døgn etter ankomst.

Avvikles gradvis med karanteneplikten. Testkravet kan gjeninnføres

for land med bekymringsfull smitteutvikling

 

 

Registrering ved innreise

Knyttes til karantene og testkrav.

Avvikles gradvis med karanteneplikten.

Beredskap for opptrapping.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Redusere bemanning.

Veiledningen på telefon legges ned fra 31.10. Fortsette med informasjon på SMS til karantenepliktige.

 

Beredskap for opptrapping.

Koronasertifikat innreise

Benyttes.

 

Mulighet for å kreve

dette for enkeltland

inntil ordningen avvikles i henhold til EU-forordningen.

Grensekontroll

Grensekontrollen på indre Schengen-grense fokuseres mot reisende fra områder med høyt smittetrykk. Stikkprøver av øvrige reisende. Innreise er kun tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene.

Ordinær grensekontroll på ytre Schengen-grense, med veiledning om gjeldende smittevernregler.

Politiet gjennomfører kunnskapsbaserte stikkprøvekontroller på indre Schengen-grense. Innreise er tillatt over alle grenseoverganger.

Ordinær grensekontroll på ytre Schengen-grense, med veiledning om gjeldende smittevernregler

 

Beredskap for gjenetablering av grensekontroll på indre Schengen-grense.

 

 

For fase 2 og 3 er oversikten tentativ, og det kan komme endringer.

NB: Merk at det blir nye tiltak ved innreise til Norge fra 26. november.

Dette gjelder frem til 26. november: 

 • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
 • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
 • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
 • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
 • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.