Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Styrket innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.

Kriminalitet har store økonomiske og menneskelige konsekvenser, og må i størst mulig grad forebygges. Barne- og ungdomskriminaliteten i Norge er lav, og de fleste ungdommer begår ikke lovbrudd. Samtidig er barn og unge i enkelte miljøer i flere større byer i risikogruppen for å bli rekruttert til gjengmiljøer og mer alvorlig kriminalitet.

– Regjeringen er bekymret for at ungdom i enkelte miljøer begår stadig mer kriminalitet. Vi vil derfor forebygge og bekjempe ungdomskriminaliteten, slik at vi kan hindre at dagens ungdomsvold blir morgendagens gjengkriminalitet. Nå foreslår vi å bevilge 20 millioner kroner til politi, kriminalomsorgen og konfliktrådene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Fredag 7. mai foreslo regjeringen nye regler som gjør det mulig å forby kriminelle gjenger og straffe deltakere og de som rekrutterer med fengsel. Å rekruttere barn skal særlig straffes strengt, med opptil tre år i fengsel.

Regjeringen foreslår en satsing på 20 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Midlene skal bidra til å styrke politiet, kriminalomsorgen og konfliktrådene. Regjeringen vil før sommeren også legge frem en egen stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.

Styrking av politiets forebyggende innsats

Politiets trusselvurdering for 2021 viser at det er meget sannsynlig at kriminelle gjenger vil fortsette å rekruttere unge personer til gjengkriminalitet. Regjeringen forslår derfor å øke bevilgningen til politiet med 10 millioner kroner til politiets forebyggende innsats.

– Politiets tilstedeværelse både på nett og i lokalmiljøet, gjennom besøk på skoler og andre steder der unge samles, er en viktig del av politiets forebyggende innsats, sier Mæland.

Regjeringen styrket innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet med 50 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019. Innsatsen er videreført, og inkluderer blant annet 24 mill. kroner til styrket politiinnsats og 16 mill. kroner til konfliktrådet og arbeidet med unge som ilegges ungdomsstraff/ungdomsoppfølging.

Regjeringen har også videreført satsingen på 37 mill. kroner for å videreføre politiinnsatsen i utsatte områder som en del av samarbeidet mellom stat og kommune om områdesatsinger i Oslo. I revidert budsjett 2020 ble det også bevilget 25 mill. kroner midlertidig til bekjempelse av gjengkriminalitet i Oslo-området.

– Regjeringen har over flere år jobbet for å hindre at barn og unge blir rekruttert til gjengmiljøer og mer alvorlig kriminalitet. Derfor har vi også gjennom flere år styrket innsatsen i budsjettene. Vi følger også opp med regelmessige tiltak. I forbindelse med at den nye våpenforskriften trer i kraft 1. juni, vil regjeringen forby machete, sier justisministeren.

I budsjettforliket for statsbudsjettet for 2021 ble partiene enige om å styrke satsingen mot ungdoms- og gjengkriminalitet med 60 millioner kroner. I bruken av midlene skal politiet legge vekt på forebygging av ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til kriminelle gjengmiljøer. Den bekjempende innsatsen mot kriminelle gjenger skal også intensiveres.

Styrking av kriminalomsorgen

Unge voksne har større behov for individuell tilrettelegging enn eldre innsatte i fengsler. Regjeringen foreslår derfor 5 millioner kroner til etablering av ungdomsteam i kriminalomsorgen som vil gi unge voksne i aldersgruppen 18 til 24 år en forsterket oppfølging.

-Det er en sårbar overgang når barn i fengsel fyller 18 år og skal overføres fra en ungdomsenhet med tett oppfølging til et ordinært fengsel. Ungdomsteamet vil gi unge voksne i aldersgruppen 18 til 24 år en forsterket oppfølging under straffegjennomføringen, sier Monica Mæland.

Styrking av konfliktrådene

Arbeidsbelastningen for ungdomskoordinatorene i konfliktrådene har vært stor det siste. Det er behov for å øke kapasiteten blant konfliktrådets ungdomskoordinatorer og styrke arbeidet med gjenopprettende prosess i slike saker. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til konfliktrådet med 5 millioner kroner.