Historisk arkiv

En skole med læring og mestring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

– I budsjettet for 2019 fortsetter regjeringen å styrke tidlig innsats i barnehage og skole. Det blir gratis kjernetid for 2-åringene, flere lærere i skolen og fortsatt satsing på videreutdanning for lærerne. Regjeringen forsterker også yrkesfagløftet, og trapper opp kompetansereformen for voksne i jobb. Nye satsinger skal få flere innvandrere i arbeid og utdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tidlig innsats har siden 2013 vært et av regjeringens viktigste satsingsområder, og i 2019-budsjettet foreslår regjeringen flere grep som vil gi elever som strever hjelp tidlig av flere og bedre lærere.

Gratis kjernetid for 2-åringer

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 46 millioner kroner slik at gratis kjernetid kan utvides til å gjelde 2-åringer fra lavinntektsfamilier. I tillegg foreslås 9 millioner kroner til arbeid med å rekruttere barn til barnehagen i utsatte byområder.

– Vi vil gi over 11 000 toåringer rett til gratis kjernetid fra høsten 2019. Det å begynne tidlig i barnehagen er ekstra viktig for barn fra hjem der foreldrene ikke snakker norsk. Det gir barna mulighet til å utvikle språket godt før skolestart. Samtidig kan foreldrene bruke tiden på utdanning og jobb fremfor å være hjemme med barna, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.


F
lere og bedre lærere

Regjeringen foreslår å styrke ordningen med lærerspesialister med om lag 50 millioner kroner, til totalt 122 millioner kroner. Det betyr at antall lærerspesialister øker fra om lag 600 til 1200 lærere. Målet er at flere lærere skal velge å fortsette å jobbe i klasserommet samtidig som de får mulighet til å videreutvikle seg profesjonelt.

Regjeringen fortsetter også satsingen på videreutdanning for lærere, og foreslår 1,6 milliarder til dette. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk skal ha nok fordypning i fagene innen 2025.

Regjeringen fortsetter satsingen på økt lærertetthet i grunnskolen (lærernormen), og vil bevilge om lag 1,5 milliarder kroner som skal øremerkes til økt lærertetthet. I tillegg foreslår regjeringen å styrke kommunenes inntekter med 200 millioner kroner begrunnet i tidlig innsats, som kan brukes på flere lærere.  

– For at elevene skal lære mer og få hjelp tidlig, må elevene møte mange nok lærere og lærere med solid kompetanse. Med lærerspesialistordningen vil flere dyktige lærere bli værende i klasserommene, og med satsingen på videreutdanning vil enda flere lærere få faglig fordypning. Det vil gjøre dem enda bedre til å undervise, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.

Fortsetter å løfte yrkesfagene

Regjeringen foreslår å styrke yrkesfagene med ytterligere 30 millioner kroner. Det kommer i tillegg til over 500 millioner kroner som yrkesfagene er styrket med siden 2013. Pengene skal gå til å styrke kompetanse til yrkesfaglærerne og prøvenemdene. Regjeringen løfter også faget yrkesfaglig fordyping. Dette faget gir elevene mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er et viktig springbrett fra skole til læreplass.

– Vi kommer til å mangle mange fagarbeidere i fremtiden, derfor fortsetter vi satsingen på yrkesfag. Med 2019-budsjettet bidrar til vi til tettere og mer systematisk samarbeid mellom skoler og bedrifter, som vil gi flere elever læreplass, slik at enda flere kan fullføre med fagbrev, sier Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.

Styrker integreringsarbeidet

Regjeringen vil styrke arbeidet med å få flere innvandrere i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.

Regjeringen foreslår å doble den delen av Jobbsjansen som går til grunnopplæring for innvandrerungdom til 70 millioner kroner. Målet er at flere ungdommer skal fullføre og bestå videregående, og at de gjennom, blant annet, såkalte "kombinasjonsklasser" kan ta både grunnskole og videregående opplæring på en tilrettelagt måte. Regjeringen vil også sette av 16 millioner kroner til videreutdanning av lærere i voksenopplæring for innvandrere, og foreslår i tillegg å styrke arbeidet med sysselsetting av hjemmeværende innvandrerkvinner med 15 millioner kroner.

– Skal vi sikre et bærekraftig velferdssamfunn, er det viktig at vi sørger for at de som kommer til Norge deltar i arbeids- og samfunnsliv. Vi må stille krav, men også ha gode kvalifiseringsløp. Det vil gjøre det lettere for innvandrere å fullføre videregående opplæring og komme i jobb slik at de blir selvforsørgende, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Les mer om satsingen på integrering i egen pressemelding.

130 millioner til "Lære hele livet"-reformen

Regjeringen vil satse 130 millioner kroner på kompetansereformen "Lære hele livet". Av dette vil regjeringen bevilge 37 millioner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse, og 30 millioner til bransjeprogram for bransjer som er særlig utsatt for digitalisering og automatisering og annen omstilling.

Sanner vil også bruke 36 millioner for å få flere til å delta i forsøk med moduler på grunnskolenivå, inkludert norsk og samfunnskunnskap, og i fag – og yrkesopplæring. Tiltaket gjør det enklere å ta fagbrev for folk som mangler deler av opplæringen, og det blir også lettere å kombinere opplæring med arbeid.

– Vi bruker de gode tidene aktivt for at omstillingen av norsk økonomi fortsetter. Ingen skal gå ut på dato i det norske arbeidslivet. Skal vi unngå det, må vi satse mye mer på etter- og videreutdanning i årene som kommer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer om satsingen i egen pressemelding.