Historisk arkiv

Regjeringen styrker forskning på havmiljøet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen styrker forskning på havmiljøet med ti millioner kroner i budsjettet for 2017.

Det er et økende behov for kunnskap om hvordan klimaendringer, havforsuring, forurensning, og økt bruk til fiske, havbruk og framtidige nye næringer påvirker miljøet i havet.

– Norges vei til velstand handler om å høste av havets overskudd. Dersom vi skal øke verdiskapingen fra havet stilles det større krav til en kunnskapsbasert forvaltning. Bærekraftig forvaltning gir bedre rammebetingelser for næringsvirksomhet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Som del av satsingen vil Klima- og miljødepartementet gå inn med 600 000 kroner til et prosjekt om bevaring av kysttorsk i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.

– Dette kan gi viktig kunnskap om forbedring av miljøet i havet, sier Helgesen.

Forskningen på marine økosystemer og rent hav vil også styrkes gjennom at fem millioner kroner går til Forskningsrådets program MARINFORSK. Forskning på plast i havet vil være ett av de viktige temaene. Andre aktuelle havmiljøtema er forskning på utviklingen i sjøfuglbestander, prosjekter for kunnskap om forbedring av miljøtilstand (tilsvarende som prosjektet på kysttorsk), og forskning på livet på store havdyp.

Helgesen legger til at grunnleggende kunnskap om miljøet i havet er viktig for å opprettholde og videreutvikle Norges rolle som marin kunnskapsnasjon og ansvarlig forvalter av havet. Hav er ett av seks prioriterte områder i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.