Forsiden

Historisk arkiv

Fakta om regjeringens innsats for naturmangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil ta vare på norsk natur. WWF, Norges naturvernforbund og Sabima har i en ny rapport kritisert regjeringens naturvernpolitikk. Rapporten gir ikke et riktig bilde av resultatene av miljøpolitikken som gjennomføres. Situasjonen for norsk naturmangfold er på mange områder langt mer positiv enn det som kommer fram i rapporten.

Regjeringen la i 2015 frem en melding til Stortinget om naturmangfold. Det var første gang på 14 år. I Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold gjør regjeringen rede for retningen i naturpolitikken.

Her følger en liste over ulike tiltak og virkemidler regjeringen har benyttet for å ta vare på naturen. Listen er ikke uttømmende.

 • I Stortingsmelding nr. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog – og trenæring vil regjeringen kartlegge hvor den eldste skogen finnes, for å sikre god forvaltning av denne. Det ble også vedtatt at myndighetene og skognæringen skal utrede tiltak for økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper.
 • Regjeringen har opprettet to nye nasjonalparker – Raet og Jomfruland i desember 2016, og disse ble formelt åpnet i august 2017. Nasjonalparkene ligger på kysten og dekker naturområder som har vært underrepresentert i eksisterende nasjonalparkplaner.
 • Regjeringen utvikler et system for måling av god tilstand i økosystemene.
 • Regjeringen er i gang med å følge opp stortingsmeldingen om naturmangfold gjennom blant annet økt satsing på skogvern og kunnskapsbasert og mer treffsikker forvaltning av natur.
 • Regjeringen har sammen med Venstre og Krf på fire år bevilget 1489 millioner kroner til skogvern. Det er mer enn forrige regjering bevilget i løpet av åtte år. Regjeringen har altså mer enn doblet satsingen på skogvern. Dette er et svært effektiv tiltak for å hindre at truede arter i skog forsvinner fra norsk natur.
 • Regjeringen viderefører også Norges internasjonale klima- og skogsatsing til 2030. I tillegg til klima, er denne satsingen et bidrag i kampen mot den raske avskogingen i klodens artsrike regnskoger. Vi har også iverksatt EUs tømmerforordning.
 • Regjeringen bevilget i 2017 26,6 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark som klima- og naturmangfoldtiltak. Til sammen har regjeringen bevilget 42,6 millioner kroner til denne restaureringen.
 • Fjellrev har blitt prioritert art.
 • Skredmjelt har blitt prioritert art.
 • Dvergålegras har blitt prioritert art.
 • Trøndertorvmose har blitt prioritert art.
 • Svartkurle har blitt prioritert art.
 • Den truede naturtypen kystlynghei er vedtatt som utvalgt naturtype. Utviklingen er positiv for flere av naturtypene med økt skjøtsel og ivaretakelse gjennom ordningene. Regjeringen vurderer økt bruk av disse virkemidlene for å stanse tap av truet natur i Norge.
 • Regjeringen vil øke antall Utvalgte Kulturlandskap i Jordbruket fram mot 2020.
 • Regjeringen har doblet bevilgningen til ordningen med Utvalgte Kulturlandskap i Jordbruket med et tillegg på 12,5 mill kroner som sikrer bruk og skjøtsel av helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier.
 • Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for en god forvaltning av naturen. Sammen med Venstre og KrF ble det for 2015 og for 2016 ble det bevilget tilsammen 45 mill. kroner til kartlegging og etablering av det økologiske grunnkartet. Totalt vil det bli brukt om lag 95 mill. kroner til naturkartlegging og økologisk grunnkart i 2017.
 • Regjeringen opprettet i 2016 Ekspertrådet for økologisk tilstand. Rådet hadde i oppdrag å foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for økologisk tilstand i økosystemene våre. Ekspertrådet har nå ferdigstilt sitt arbeid og overlevert anbefalingene til Klima- og miljødepartementet.  En egen nasjonal økosystem-utredning om våtmark skal også gjennomføres det kommende året.
 • Regjeringen har behandlet søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer (GMO). Tre rapsplanter ble 2. juni 2017 forbudt etter genteknologiloven ut fra miljørisiko i Norge. Det er en fare for at genmodifiserte rapsfrø på avveie kan gi GMO-er som krysser seg med ville slektninger i norsk natur.
 • Meldt inn flere hundre norske verneområder i det internasjonale Emerald Network.
 • Bevilget 50 mill. kroner til oppstart av det det Internasjonale naturpanelet (IBPES). Vi fortsetter å bidra til Naturpanelets arbeid.
 • Klima- og miljødepartementet har godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med vannforskriften og EUs vanndirektiv. Planene setter miljømål for alle elver og innsjøer og alt kystvann og grunnvann i Norge.
 • Bevilget midler til
  prosjektet "Fishing for litter", der fiskebåter som deltar kan levere
  inn avfall de får opp under fiske vederlagsfritt i fire havner. Vi vil
  videreføre prosjektet og utreder nå en varig ordning for at fiskere og andre som får opp avfall fra sjøen kan levere dette vederlagsfritt til egnede mottaksanlegg i havnene og avfallet behandles forsvarlig. I RNB ble bevilgningen til prosjektet økt med 1 million kroner slik at antall havner og båter kan økes.
  • Regjeringen og samarbeidspartiene støtter det frivillige arbeidet med å forebygge og rydde opp marin forsøpling. I flere runder har potten for Miljødirektoratets tilskuddspost for dette formålet økt til rundt 60 millioner kroner. Dette innebærer at en rekke gode prosjekter og tiltak nå har fått midler. I forbindelse med RNB er driftstøtten til Hold Norge Rent økt med 1 million kroner.
 • Norge har de siste årene tatt internasjonalt lederskap i arbeidet mot marin forsøpling. Regjeringen har lagt fram forslag til vedtak i FNs miljøforsamling og finansiere FNs miljøprograms oppfølging av disse. Etter forslag fra Norge ble over 170 land i FNs miljøforsamling i 2016 enige om å gjennomgå internasjonalt regelverk og avtaler for å identifisere mangler og nødvendige grep, herunder om det er behov for en ny, egen juridisk bindende avtale. Regjeringen vil følge opp dette studiet med forslag til vedtak på FNs tredje miljøforsamling i Nairobi desember 2017 om veien videre.
 • Over 50% av plasten i havet kommer fra noen få folkerike land i Sør-øst-Asia med mangelfull avfallshåndtering. Vi vil derfor prioritere å bidra til styrket avfallshåndtering i utvalgte land i denne regionen samt i Afrika som raskt økende kilde. Regjeringen har opprettet et eget bistandsprogram på 150 millioner til tiltak for reduksjon av avfallsmengder, bedre avfallshåndtering og andre tiltak for å redusere marin forsøpling. Vi vil samarbeide med internasjonale organisasjoner og andre land for å sikre at midlene anvendes på en måte som gir målrettet effekt.
 • Norge og Kina har nylig undertegnet en avtale om fornyet samarbeid på miljøområdet. Her vil prosjekter mot marin forsøpling være et viktig område. Norge vil også se nærmere på hvordan vi kan samarbeide med Indonesia.
 • Regjeringen støtter FNs Miljøprograms arbeid mot marin forsøpling. FNs miljøprogram er en viktig samarbeidspart for oss i arbeidet mot marin forsøpling. Vi samarbeider også med GRID-Arendal, som blant annet bidrar med kunnskapssammenstilling og formidling på den internasjonale arenaen.
 • Opprettet fleire marine verneområder for å ta vare på de særegne marine naturverdiane langs den lange norske kystlinjen:
  • Jærkysten i Rogaland
  • Gaulosen i Sør-Trøndelag
  • Rødberget i Sør-Trøndelag
  • Utvidet våtmarks-verneområdet Gaulosen i Nord-Trøndelag
  • Utvidet våtmarks-verneområdet Ørin i Nord-Trøndelag

Plan- og energisaker:

 • Regjeringen har avslått utbygging av Øystesevassdraget av hensyn til natur, landskap, friluftsinteresser og biologisk mangfold.
 • Reguleringsplan i Farsund (pga. ålegraseng)
 • Kommuneplan for Nannestad (pga. den truede naturtypen ravinedal)
 • Kommunedelplan for E6 i Melhus (pga. villaks)
 • Alpinbakke i Nesset (pga. villrein)
 • Overnattingsplasser i Nore og Uvdal (pga. villrein)
 • E18/E39 Kristiansand og Songdalen (pga. friluftsliv)
 • Hyttebygging i Ballangen (pga. friluftsliv)
 • I Valldalen, Odda ble 4 søknader om kraftverk avslått på grunn av hensynet til natur og naturmangfold, spesielt på grunn av hensynet til villrein.
 • Siragrunnen vindkraftverk pga. hensyn til fugletrekk og kystlandskap.
 • Regjeringen avslo nylig fire av seks mindre vannkraftprosjekter i Rana, blant annet på grunn av natur-mangfold og friluftsliv.
 • Kvitvola vindkraftverk i Engerdal (pga. bl.a. fugl).
 • Avslo Lille Grottåga kraftverk i Beiarn kommune (pga for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv).
 • Avslag til Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal (pga naturmangfold og andre interesser).
 • Avslag til Skallelva kraftverk (pga naturmangfold)
 • Storehei vindkraftverk i Birkenes (pga. bl.a. fugl)
 • Vindmølleparken i Lurøy pga. hensyn til hubro

Følgende 249 naturreservater er opprettet etter oktober 2013, dette inkluderer frivillig skogvern:

 • Strønes naturreservat i Trøgstad kommune i Østfold fylke
 • Fjella naturreservat i Rakkestad og Marker kommuner i Østfold fylke
 • Nordre Brynsåa naturreservat i Øyer kommune i Oppland fylke
 • Ytre Lauvrak naturreservat i Froland kommune i Aust-Agder fylke
 • Mikkelsberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark fylke
 • Odnesberga naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland fylke
 • Løftlia naturreservat, Rana kommune, Nordland fylke
 • Renålia naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Brenslefjellet naturreservat, Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal fylke
 • Eidsfjellet naturreservat (utvidelse), Våler og Åsnes kommuner, Hedmark fylke
 • Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke
 • Ytterøya naturreservat, Elverum kommune, Hedmark fylke
 • Kalvmyra naturreservat, Elverum kommune, Hedmark fylke
 • Askevann naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold fylke
 • Fuglen og Ømyr naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke
 • Gukilhøgda naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus fylker
 • Jerndalsfjellet naturreservat, Råde kommune, Østfold fylke
 • Prestebakkefjella naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke
 • Sandå og Henestangen naturreservat, Råde og Våler kommuner, Østfold fylke
 • Sandungåsen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud fylke
 • Veikulåsen naturreservat (utvidelse), Gol kommune, Buskerud fylke
 • Halvfaråsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud fylke
 • Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 • Grønknuten naturreservat (utvidelse), Modum kommune, Buskerud fylke
 • Askerudbekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 • Sønstebybekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 • Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 • Mastedalen naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 • Mjøvann naturreservat, Skien kommune, Telemark fylke
 • Øyvassheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Åmtona naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Geislafoss naturreservat, Audnedal kommune, Vest-Agder fylke
 • Heltveit - Bjørge naturreservat, Lindås kommune, Hordaland fylke
 • Katnosa-Spålen naturreservat (utvidelse), Ringerike kommune i Buskerud fylke, Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland fylke
 • Gudfjelløya/Tjåehkere naturreservat (utvidelse av Gudfjelløya naturreservat) i Lierne og Røyrvik kommuner, Nord-Trøndelag fylke
 • Merkesfloen naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke         
 • Migaren naturreservat i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Muusdalan naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Feren naturreservat i Meråker kommune, Nord-Trøndelag fylke     
 • Urddalen
  naturreservat i Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke     
 • Utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Utvidelse av Grytdalen naturreservat i Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 • Utvidelse av Kvasshyllan naturreservat i Melhus og Midtre-Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 • Hisdalen naturreservat i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke         
 • Mardalen naturreservat (utvidelse av Jutneset naturreservat) i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke
 • Tegningdalen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 • Viengskletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke          
 • Utvidelse av Bergevika naturreservat i Ringsaker kommune, Hedmark fylke
 • Utvidelse og endring av Brumundsjøen og Harasjømyrene naturreservat i Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke                             
 • Hakaskallen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke   
 • Mørkåa naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark fylke       
 • Trautskogen naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark fylke
 • Holmby naturreservat i Kongsvinger kommune, Hedmark fylke   
 • Vålerberget naturreservat i Kongsvinger kommune, Hedmark fylke
 • Sula naturreservat i Nord-Fron kommune, Oppland fylke             
 • Ulbergsåa naturreservat i Sør-Fron kommune, Oppland fylke       
 • Samsjøberga naturreservat i Jevnaker kommune, Oppland fylke   
 • Moldberget naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke 
 • Utvidelse av Oddelia naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke
 • Utvidelse av Falken naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke
 • Utvidelse av Svartdalstjerna naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke
 • Hatteråsen naturreservat i Eidsvoll kommune, Akershus fylke      
 • Utvidelse av Kolås naturreservat i Vestby kommune, Akershus fylke        
 • Svarverudelva naturreservat i Modum kommune, Buskerud fylke
 • Tokkeåi naturreservat i Tokke og Vinje kommuner, Telemark fylke
 • Utvidelse av Elferdalen naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke
 • Utvidelse av Flaaten naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke 
 • Utvidelse av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark fylke
 • Store Snipen naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke       
 • Persholknatten naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke   
 • Linddalsliane naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke     
 • Utvidelse av Orsjømyra naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke   
 • Utvidelse av Søndre Versvik naturreservat i Porsgrunn kommune, Telemark fylke
 • Grøneliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke 
 • Vågsdalsliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke
 • Rubbelifjell naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke      
 • Utvidelse av Tveitaneset naturreservat i Tysvær kommune, Rogaland fylke
 • Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag fylke.
 • Liaberget naturreservat i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke   
 • Bjørhusnatten naturreservat i Nes kommune, Buskerud fylke       
 • Bjønnknuten naturreservat i Kragerø kommune, Telemark fylke  
 • Eikebakka naturreservat i Sokndal kommune, Rogaland fylke      
 • Utvidelse av Øykjeheia naturreservat i Sirdal kommune, Vest-Agder fylke
 • Kile naturreservat i Østre-Toten kommune, Oppland fylke
 • Glitra naturreservat i Lier kommune, Buskerud fylke                       
 • Utvidelse av Grønnåsliane naturreservat i Kragerø kommune, Telemark fylke
 • Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat i Tysnes kommune, Hordaland fylke
 • Blåfjell naturreservat i Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud fylker.
 • Gardlaushøgda naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.
 • Glitrelia naturreservat i Nittedal kommune, Akershus fylke.
 • Lillomarka naturreservat i Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus fylker.
 • Prekestolen naturreservat i Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus fylke.
 • Ringiåsen naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.
 • Rudskampen naturreservat i Nannestad kommune, Akershus fylke.
 • Snellingsrøysene naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker.
 • Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat (utvidelse og endring) i Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud fylker.
 • Lavangselva naturreservat i Balsfjord kommune, Troms fylke
 • Guselva naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark (utvidelse) i Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke
 • Migaren naturreservat (utvidelse) i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Lødding naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Buvika naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Gravhaugen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Aunskardet - Lakshølhaugen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat (utvidelse) i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Kvamsfjellet naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Storgaulstadhøgda - Trollfossklompen naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Ramsås naturreservat i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Homla naturreservat i Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Tangvolla naturreservat i Klæbu og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag fylke
 • Misterlia naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 • Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Rokkåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Veslhammarlia naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Jukulen naturreservat (utvidelse) i Åmot kommune, Hedmark fylke
 • Slåttbråtåmyra naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 • Juvberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 • Bjellneset naturreservat i Eidskog kommune, Hedmark fylke
 • Solbrålia naturreservat i Sør-Fron kommune, Oppland fylke
 • Langvassbrenna naturreservat i Jevnaker kommune, Oppland fylke
 • Prestehesten naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke
 • Gjerimåsan naturreservat (utvidelse) i Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershusfylke
 • Raknerud og Gimmingsrud naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke
 • Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Østfold fylke
 • Knipetjennåsen naturreservat (utvidelse) i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 • Juvsåsen naturreservat i Sigdal kommune, Buskerud fylke
 • Fosseteråsen naturreservat i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke
 • Granslia naturreservat i Hof kommune, Vestfold fylke
 • Askilsåsen naturreservat i Sande kommune, Vestfold fylke
 • Ryggsåsen naturreservat i Re og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke
 • Lunde naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke
 • Bratterudskogen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke
 • Minnesjø naturreservat i Nome kommune, Telemark fylke
 • Eikelifjellet naturreservat i Skien og Nome kommuner, Telemark fylke
 • Burmannsfjellet naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke
 • Trolldalsfjellet naturreservat i Skien kommune, Telemark fylke
 • Skrim og Sauheradfjella naturreservat (utvidelse) i Kongsberg, Notodden, Sauherad, Skien og Kongsberg kommuner, Buskerud og Telemark fylker
 • Omnflug naturreservat i Notodden kommune, Telemark fylke
 • Trillingtjennane naturreservat (utvidelse) i Drangedal kommune, Telemark fylke
 • Bråfjell naturreservat i Fyresdal kommune, Telemark fylke
 • Ljosådalen naturreservat i Valle kommune, Aust-Agder fylke
 • Rislåknuten naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke
 • Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat i Froland og Birkenes kommuner, Aust-Agder
  fylke
 • Eikåsen naturreservat i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke
 • Urdvatn og Kallingshei naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Berlifjell naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Eikelidalen naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Stuvåna naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Hægbostad naturreservat i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke
 • Kile naturreservat i Vennesla kommune, Vest-Agder fylke
 • Geislafoss naturreservat (utvidelse) i Audnedal kommune, Vest-Agder fylke
 • Drægnismorki – Yttrismorki naturreservat (utvidelse av Drægnismorki naturreservat) i Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke
 • Fimreiteåsen naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
 • Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke
 • Møytla naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Møytlaskardet naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Kjesbu-Høgmannen naturreservat i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Holden naturreservat (utvidelse av Holdeslia naturreservat) i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke
 • Stuttgonglie naturreservat (utvidelse) i Vågå kommune, Oppland fylke
 • Baklie naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke
 • Veogjelet naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke
 • Ridderspranget naturreservat i Vågå kommune, Oppland fylke
 • Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark
 • Augla naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland
 • Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud fylke
 • Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud
 • Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
 • Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
 • Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
 • Krålen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark
 • Hommedal prestegårdskog naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder
 • Karlsøy prestegård naturreservat i Karsløy kommune, Troms fylke
 • Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
 • Desiderialunden naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
 • Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold
 • Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold
 • Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold
 • Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold
 • Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
 • Vikalian naturreservat i Rissa og Leksvik kommuner, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker
 • Gråura naturreservat i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Gullaugtjønnberga naturreservat i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Utviding av Grytelva naturreservat i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Utviding av Seterelva naturreservat i Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke
 • Utviding av Prestaksla naturreservat i Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke
 • Gammeldalsberget naturreservat, Tynset kommune, Hedmark fylke
 • Solfrittkroken naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Utviding av Nygårdsmyra naturreservat i Sør-Odal og Eidskog kommuner, Hedmark fylke
 • Lindberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke
 • Skasberget naturreservat i Grue kommune, Hedmark fylke
 • Korpreiret naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke
 • Linehøgda naturreservat i Marker kommune, Østfold fylke
 • Utviding av Sæteråsen og Tømmeråsen naturreservat i Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke
 • Presttjennmarka naturreservat i Sigdal kommune, Buskerud fylke
 • Fjellstulfjellet naturreservat i Notodden og Kongsberg kommuner, Telemark og Buskerud fylker
 • Utviding av Gjuvet naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke
 • Gygrestolen naturreservat i Bø kommune, Telemark fylke
 • Langedalsfjellet naturreservat i Bø kommune, Telemark fylke
 • Utviding av Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark fylke
 • Utviding av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommuner, Telemark fylke
 • Lauvåsen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark fylke
 • Utviding av Navassfjell naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke
 • Storåna naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 • Tveiteråsen naturreservat i Froland kommune, Aust-Agder fylke
 • Tårendalen naturreservat i Froland kommune, Aust-Agder fylke
 • Lemfjellheia naturreservat i Froland kommune, Aust-Agder fylke
 • Utviding naturreservat av Kile naturreservat i Vennesla kommune, Vest-Agder fylke
 • Kyrkjevatna naturreservat i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-Agder fylke
 • Nautarheia naturreservat i Marnardal kommune, Vest-Agder fylke
 • Utviding av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke
 • Utviding av Hålandsdalen naturreservat i Suldal kommune, Rogaland fylke
 • Oksdøla naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 • Erikskulen naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 • Hemna naturreservat i Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag
 • Storåa naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag
 • Finnsåsmarka naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag
 • Hemrasmarka naturreservat i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag
 • Luvdalsætra naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 • Skordalen naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 • Rundkollen og Sortungbekken naturreservat (utvidelse) i Nittedal kommune, Akershus
 • Furuåsen og Hagahogget naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Akershus
 • Fagermåsen naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Akershus
 • Krokskogen naturreservat (utvidelse) i Ringerike og Hole kommuner, Buskerud
 • Skibergfjell naturreservat (utvidelse) i Hof kommune, Vestfold
 • Dørdalen naturreservat i Gausdal kommune, Oppland
 • Nørdstebøberget naturreservat i Nordre Land og Etnedal kommuner, Oppland
 • Åkre og Vikane naturreservat i Ullensvang kommune, Hordaland
 • Ullensvang naturreservat i Ullensvang kommune, Hordaland
 • Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde i Oslo kommune, Oslo
 • Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil kommune, Hedmark fylke
 • Granbekken og Drevja naturreservat i Trysil kommune, Hedmark fylke
 • Buberget i Våler kommune naturreservat, Hedmark fylke
 • Hemberget i Våler kommune naturreservat, Hedmark fylke
 • Skarvberet og Tallåsen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 • Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 • Tøråsen naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Gråkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Eldåa naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke
 • Stiksåsen naturreservat i Rakkestad kommune, Østfold fylke
 • Regimentsmyra naturreservat i Fredrikstad kommune, Østfold fylke
 • Storås og Spirås naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold fylke
 • Dåsvassdalen naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke
 • Birkelid naturreservat i Songdalen kommune, Vest-Agder fylke
 • Fjellstulfjellet naturreservat (utvidelse) i Notodden og Kongsberg kommuner, Telemark og Buskerud fylker
 • Simaklubben naturreservat (utvidelse) i Hemnes kommune, Nordland fylke
 • Lille Sølensjø naturreservat (utvidelse og endring) i Rendalen kommune, Hedmark fylke
 • Øytjernet naturreservat (utvidelse) i Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland fylke
 • Tjongspollen naturreservat i Bømlo kommune, Hordaland fylke